Funkcjonowanie CEIDG w 2018 roku.

Data szkolenia
2018-02-14
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.02 wynosi 379 PLN
Po 02.02 cena szkolenia wynosi 419 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu
Cele i korzyści szkolenia:
Przedmiotem szkolenia jest omówienie przepisów, które będą stanowiły podstawę prowadzenia zadań związanych z CEIDG w 2018 roku, gdzie na bazie aktualnych projektów:
1) uchylona będzie ustawa o s.dz.g., a w jej miejsce wejdą ustawy z ”konstytucji biznesu” (projektowany termin wejścia w życie 1 marca 2018 r. – aktualnie ustawy przekazane do Senatu, zawierające przepisy będące podstawą podejmowania działalności gospodarczej oraz funkcjonowania CEIDG (w tym wprowadzenie instytucji prokury). Są to ustawy:
• Prawo przedsiębiorców
• o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców
• o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP
• o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
2) może zostać uchwalona ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (z proponowanym terminem wejścia w życie 1 czerwca 2018 r.), w której zawarto zmiany do ustawy o s.dz.g., a najważniejsze to wprowadzenie instytucji prokurenta (instytucja wprowadzona już w ustawie o CEIDG) i zarządcy sukcesyjnego.

Na bazie wskazanych wyżej projektów oraz innych zmian przepisów prawnych dot. przedsiębiorców, w ramach szkolenia omówione zostaną:
1) zmiany przepisów prawnych dot. przedsiębiorców wynikające z projektu  ustawy-Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej  
2) wpływ nowych przepisów na kształt wniosku CEIDG
3) zadania organów gmin związanych z CEIDG, obejmujących:
• przyjmowanie wniosków o wpis do CEIDG składanych przez przedsiębiorców 
• badanie poprawności składanych wniosków, pod kątem ich prawidłowego wypełnienia, w tym w zakresie zawieszenia 
• badanie czy osoby składające wniosek są uprawnione do podjęcia działalności gospodarczej na wpis do CEIDG (w tym osoby zagraniczne)
4) podklasy z PKD, w tym  obejmujących działalność reglamentowaną orw zakresie dz.g. nie podlegających przepisom Prawa przedsiębiorców
5) zasady udostępniania informacji o przedsiębiorcach, w tym z zasobów archiwalnych gminnej ewidencji działalności gospodarczej
6) zmiany do ustawy o s.dz.g. na bazie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym, zawierającego zmianę podejścia do istnienia przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 

Szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników urzędów gmin z przewidywanymi zmianami lub z nowymi przepisami stanowiącymi podstawę funkcjonowania CEIDG  dla prawidłowej realizacji zadań. Ponadto szkolenie ma na celu rozwiązywanie problemów dotyczących funkcjonowania CEIDG w ramach aktualnych przepisów prawnych. 
Jeżeli do dnia planowanego terminu szkolenia pojawią się zmiany w projektowanych ustawach  lub ustawy będą uchwalone -  zodtanie to omówione w trakcie wykładu.

Adresaci szkolenia: 
Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin, którzy wykonują zadania związane z CEIDG.

Prowadzący szkolenie: 
Były pracownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z ponad 40-letnim stażem pracy. Pracowała zawodowa od 1968 r. w urzędach administracji publicznej (Urząd Dzielnicy Warszawa Ochota, w 1976 r. przeniesiona do Urzędu M. 
St. Warszawy, w 1990 r. przeniesiona do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w 1999 r. przeniesiona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie). W latach 1990-1999 realizowała zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej (w ramach kompetencji organu II instancji). Posiada wykształcenie wyższe, tytuł mgr administracji – Uniwersytet Warszawski. Od 1996 r. do dnia dzisiejszego – prowadzi wykłady w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników urzędów gmin w całej Polsce – w dziedzinie obejmującej ewidencję działalności gospodarczej, a od 2011 r. w zakresie CEIDG. Autorka książki „Komentarz do prawa działalności gospodarczej” Wydawnictwo „Tur” S. C. – Jaktorów k/Warszawy, autorka szkoleń dla urzędów gmin w zakresie ewidencji działalności gospodarczej.

Program szkolenia:
I. PODSTAWY PRAWNE   
II. DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE UREGULOWANE w projekcie ustawy-Prawo Przedsiębiorców
III. OSOBY UPRAWNIONE DO PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM OSOBY ZAGRANICZNE w świetle projektu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP
IV. PROWADZENIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z CEIDG w świetle  projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i  Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców
1. Dane podlegające wpisowi do CEIDG
2. Dane wprowadzane do CEIDG z urzędu
3. Składanie wniosku o wpis do CEIDG
4. Niepoprawność wniosku
5. Wykreślenia z CEIDG i sprostowania w CEIDG
V. ZAWIESZENIE I WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI
VI. REJETR PEŁNOMOCNCTW I PROKURY  
VII. PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
VIII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH O PRZEDSIĘBIORCACH  
1. Udostępnianie danych z CEIDG  
2. Udostępnianie informacji przez organy gmin  
IX. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE wynikające z  projektu  ustawy-Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej 
X. ZARZĄD SUKCESYJNY w świetle projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter