Zawieranie umów dzierżawy najmu nieruchomości i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Roszczenia. Zarządzanie drogami wewnętrznymi. Wzory i przykłady.

Data szkolenia
2018-05-17
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.05 wynosi 339 PLN
Po 07.05 cena szkolenia wynosi 379 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Zapoznanie i usystematyzowanie zagadnień dotyczących stosunków cywilnoprawnych w zakresie zarządzania mieniem komunalnym. W szczególności analiza umów dzierżawy i najmu rzeczy (ruchomości i nieruchomości). Podczas zajęć omówione zostaną wady oświadczeń woli, składniki umowy, dziedziczenie posiadania, opodatkowanie VAT i zwolnienia. Ponadto omówione zostanie dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w tym o zapłatę, odszkodowanie oraz o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy. Uczestnicy zapoznają się z ostatnimi zmianami w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Adresaci szkolenia:
Pracownicy JST odpowiedzialni za zarządzanie mieniem komunalnym.

Prowadzący szkolenie: 
Radca prawny, od 1995 r. obsługa urzędów administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.) Od 1991 r. - etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Wykładowca od 1994 r. Realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz ochrony środowiska. Formy organizowania szkoleń - wykłady, seminaria, ćwiczenia praktyczne, konsultacje. Od 1998roku - wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich oraz powołany przez Ministra Sprawiedliwości członek komisji egzaminacyjnej na egzamin zawodowy radców prawnych. Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego. Wykładowca na szkoleniach służby cywilnej, posiada uprawnienia wykładowcy Brytyjskiego Funduszu Know How z zakresu planowania przestrzennego oraz zarządzania finansami komunalnymi.

Program szkolenia:
1.    Pojęcie nieruchomości w polskim prawie cywilnym, specyfika nieruchomości komunalnej.
2.    Dzierżawa jako forma władania rzeczą w polskim prawie. Charakter i istota dzierżawy. 
3.    Dzierżawienie nieruchomości gminnych w praktyce:
a)    zasady procedura wydzierżawiania gruntów:
-    regulacje ustawowe;
-    kompetencje rady gminy i wójta/burmistrza/prezydenta miasta;
-    sporządzanie i ogłaszanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;
-    negocjacje i ustalanie kwoty czynszu,
-    uchwała rady gminy o zasadach nabywania, zbywania i obciążania nierucho-mości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, 
b)    wydzierżawianie gruntów w drodze przetargu. Wyłączenia.
c)    Wydzierżawianie dróg publicznych na zasadach art. 22 ust. 2 ustawy o drogach pu-blicznych.
4.    Dziedziczenie w zakresie umów dzierżawy.
5.    Umowa dzierżawy:
a)    wady oświadczeń woli i sposoby ich unikania,
b)    forma zawarcia umowy – (ustna, pisemna), ograniczenia, obligatoryjne składniki umowy, zapisy umowy korzystne dla gmin,
c)    wypowiadanie umów,
d)    dziedziczenie umów dzierżawy
6.    Dzierżawa czy służebność przesyłu różnice i sytuacje uzasadniające ustanowienie służebności.
7.    Dzierżawa a podatek VAT.
8.    Drogi wewnętrzne i ich status prawny. Różnice między drogami wewnętrznymi i publicznymi
9.    Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntów.
10.    Roszczenia w zakresie wydania przedmiotu umowy, posesoryjnie, windykacyjne i odszkodowawcze.
11.    Przekłady umów w praktyce, np. umowy w drogach wewnętrznych.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter