Najnowsze przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obowiązujące od 9 marca 2018 roku i Konstytucja dla biznesu - jak skutecznie wprowadzić w życie nowe regulacje - procedura i skutki uchwalania nowych przepisów prawa miejscowego. Aktualne problemy w praktyce organu - realizacja żądań cofnięcia zezwoleń, wydawanie różnych zezwoleń w nowym stanie prawnym.

Data szkolenia
2018-05-17
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.05 wynosi 379 PLN
Po 07.05 cena szkolenia wynosi 419 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Uczestnicy szkolenia uzyskają szeroki pakiet informacji dotyczących trybu uchwalania nowych przepisów prawa miejscowego, wdrożenia w życie najnowszych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obowiązujących od 9 marca 2018 roku, założeń Konstytucji dla przedsiębiorców i jej wpływu na funkcjonowanie zezwoleń, pełnej procedury wydawania, wygaszania, cofania zezwoleń oraz kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu, zastosowania prawa w różnych przypadkach w sferze funkcjonowania zezwoleń alkoholowych, na bazie obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwa i szerokiej praktyki wraz ze wzorami koniecznych dokumentów.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i do tych z dużym doświadczeniem, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, pełnomocników ds. profilaktyki, ale też do urzędników urzędów wojewódzkich kontrolujących  samorządy.

Prowadzący szkolenie: 
Prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, doświadczony praktyk i wykładowca, stały współpracownik w Fundacjach Rozwoju Demokracji Lokalnej w Polsce oraz wielu innych ośrodkach szkoleniowych. Od 1998 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie samorządów prowadziła wielokrotnie szkolenia pełnych składów gminnych komisji, radnych oraz przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich działalności (szkolenia zamknięte). W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

Program szkolenia:
1.    Nowelizacja ustawy i jej konsekwencje dla organu zezwalającego:
-    jak prawidłowo ustalić nowe limity zezwoleń - jak ustalić limit zezwoleń jednorazowych,
-    tryb zasięgania obowiązkowej opinii jednostki pomocniczej i jej rola, 
-    możliwość uchwalenia ograniczenia godzin sprzedaży – jak z niej skorzystać, wpływ na funkcjonowanie zezwoleń,
-    zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym i jego znaczenie dla zezwoleń będących 
w obrocie prawnym,
-    jak rada gminy może wprowadzić odstępstwa od zakazu,
-    gdzie można spożywać alkohol na festynach?
-    jak ustalić miejsce przeznaczone do spożycia alkoholu,
-    nowe kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniach łącznych - kto przeprowadza oględziny,
-    nowe przesłanki wydawania zezwoleń kateringowych,
-    nowe zezwolenia na imprezach masowych.    
-    jak wydawać zezwolenia do czasu uchwalenia nowych przepisów prawa miejscowego (limity)?
2.    Konstytucja dla przedsiębiorców – jak pogodzić jej zapisy z obowiązującymi przepisami prawa w bieżącej praktyce organu?
-    inne zmiany ustawy, będące przedmiotem obrad Sejmu RP mające znaczenie dla praktyki organu zezwalającego.
3.    Jak poprawnie zastosować w praktyce procedurę rozpatrzenia ogólnego wniosku złożonego w trybie art.241    kpa w sprawie cofnięcia zezwoleń  w konkretnych placówkach alkoholowych na terenie gminy? 
4.    Wnoszenie opłat II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 31 maja 2018 roku- obowiązki organu zezwalającego: 
-    rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży- jak wówczas prawidłowo obliczyć należną opłatę.
-    procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia krok po kroku:
-    jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia,
-    prawidłowe ustalenie okresu karencji,
-    działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego,
5.    Zmiana  treści zezwolenia – kiedy i w jakim trybie ją przeprowadzić:
-    kiedy potrzebna jest zgoda strony, jakie przepisy zastosować,
-    dekomunizacja  nazw ulic, 
-    zmiany numeracji nieruchomości,
-    zmiany nazwy firmy, nazwiska, itp., 
-    czy wpisywać adres magazynu dystrybucyjnego do treści zezwolenia, 
6.    Prawidłowe zastosowanie nowych przepisów KPA w postępowaniu o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 
-    zmiana terminu wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku ,
-    nowe zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – co z opłatą skarbową?  
-    doprecyzowanie zasad liczenia terminów proceduralnych w aspekcie terminu ważności zezwolenia.
-    rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść strony w  postępowaniu o odebraniu uprawnienia,
-    obowiązek stosowania utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw, 
-    obligatoryjne wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony,
-    istota i procedura rozpoznania ponaglenia;
-    zezwolenia jednorazowe i kateringowe - ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny zezwolenia oraz prawidłowa treść zezwolenia, imprezy masowe
-    jak ustalić prawidłową wysokość opłaty za zezwolenie i kiedy ją wnieść. 
-    zrzeczenie się  przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania :
-    termin i forma zrzeczenia się ,
-    stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień ,
-    skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej.
-    wykonalność a ostateczność decyzji . 
7.    Procedura kontroli wiarygodności oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu składanych przez przedsiębiorców:
-    analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa – jak ją przeprowadzić?,
-    obowiązki organu kontrolnego w BIP-ie,
-    jak ustalić liczbę kontroli i wyznaczyć podmioty kontrolowane,   
-    zakaz ponownej kontroli – czego dotyczy, 
-    skarga na przewlekłość postępowania kontrolnego   
-    najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia z powodu fałszywych danych w oświadczeniu i jego wpływ na kontrole oświadczeń .
8.    Obowiązki organu zezwalającego wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej:
-    kto może być uprawniony do złożenia wniosku o udzielenie informacji dot. zezwoleń  alkoholowych i które  informacje trzeba udostępniać,
-    istota wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej,
-    terminy załatwienia wniosku i procedura organu,
-    kwestia udostępniania informacji w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter