Proces inwestycyjny w postępowaniu administracyjnym z elementami k.p.a. i prawa wodnego, po nowelizacji. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych.

Data szkolenia
2018-05-18
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 08.05 wynosi 379 PLN
Po 08.05 cena szkolenia wynosi 419 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia:
Ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa budowlanego. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu uniknięcia błędów  skutkujących eliminacją decyzji przez organ odwoławczy.

Korzyści ze szkolenia:
Uczestnik uporządkuje wiedzę z zakresu cyt. ustaw oraz nabędzie praktycznych umiejętności w podejmowaniu decyzji.

Adresaci szkolenia:
pracownicy urzędów miast i gmin oraz starostw, zajmujący się realizacją ww. ustaw.

Prowadzący szkolenie: 
Wieloletni pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakresie planowania przestrzennego i prawa budowlanego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz wieloletni wykładowca.

Program szkolenia:
I.    Kodeks postępowania administracyjnego w postępowaniu przed organem gminy oraz organem administracji architektoniczno budowlanej.
1.    Rozstrzyganie na korzyść strony;
2.    Utrwalona praktyka rozstrzygania;
3.    Terminy załatwiania spraw;
4.    Prawo strony do wniesienia ponaglenia (bezczynność, przewlekłość);
5.     Publiczne obwieszczenia decyzji i innych czynności organu;
6.    Poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem;
7.    Milczące załatwienie sprawy;
8.    Zawartość decyzji;
9.    Skutki zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania;
10.    Postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym.
II.    Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
1.    Definicja inwestycji celu publicznego.
2.    Analizy urbanistyczne. Ocena materiału dowodowego.
3.    Ochrona gruntów rolnych i leśnych.
4.    Szczegółowa analiza art. 61 ust. 1 ustawy.
5.    Uzgodnienia z Wodami Polskimi w zakresie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (forma uzgodnień, strony postępowania).
6.    Wygaśnięcie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
7.    Lokalizacja szczegółowa.          
8.    Zawartość decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
9.    Przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu.
10.    Postępowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej.
III.    Prawo budowlane. 
1.    Katalog zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
2.    Budowa oraz wykonywanie robót podlegających obowiązkowi zgłoszenia.
3.    Możliwość wnioskowania o pozwolenie na budowę w przypadku prawa zgłoszenia.
4.    Zawartość zgłoszenia uzależniona od rodzaju inwestycji.
5.    Instytucja sprzeciwu.
6.    Przeniesienie pozwolenia/zgłoszenia.
7.    Istotne odstąpienie od projektu budowlanego dołączonego do zgłoszenia.
8.    Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;
9.    Wiążąca rola ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
IV.    Przepisy przejściowe i końcowe, wynikające z Prawa wodnego.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter