Zrozumieć podatek VAT 6 dniowy kurs dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian

Daty szkolenia
2018-09-18, 2018-09-19, 2018-10-24, 2018-10-25, 2018-11-27, 2018-11-28
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Mazowsze, ul. Żurawia 43 Warszawa
Cena szkolenia
Opcja I (6 dni): 1500 zł od osoby. Opcja II (2 dni kursu do wyboru): 665 zł od osoby.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Szanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa na kurs związany z zasadami funkcjonowania i rozliczania podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach podległych, zakładach budżetowych oraz w innych podmiotach obowiązanych stosować przepisy ustawy VAT. Podatek VAT należy do jednych z najtrudniejszych podatków do rozliczenia. W praktyce osoby zajmujące się lub które będą zajmować się rozliczaniem podatku często natrafią na problemy z jego stosowaniem. Jednak podatek ten można zrozumieć i stać się w ciągu zaledwie paru miesięcy specjalistą z zakresu rozliczania podatku VAT. Zaproponowany kurs kompleksowo nie tylko teoretycznie, ale też praktycznie pozwoli zapoznać się z zagadnieniami podatku VAT. Rozłożenie kursu w czasie trzech miesięcy powinno pomóc uczestnikom na wykorzystanie pozyskanej wiedzy w pracy codziennej. Każdy dwudniowy cykl poprzedzony będzie omówieniem problemów napotkanych w codziennej pracy. Uczestnicy będą mogli na bieżąco na własnych dokumentach konsultować problemy wynikające z pracy codziennej.

Cele szkolenia:
Przedmiotem kursu jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z podatkiem VAT. W trakcie kursu przedstawione zostaną zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce. W kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące obowiązku podatkowego, naliczenia, odliczenia podatku, uprawnień podatnika, ryzyka podatkowego oraz wskazane zostaną rozwiązania praktyczne. Zagadnienia zostały tak dobrane, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku VAT. Szkolenie będzie swoim zakresem obejmowało również ostatnie wprowadzone i planowane nowelizacje w przepisach. 

Korzyści ze szkolenia:
Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące w kursie poznają od podstaw zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni bez lęku i obaw poruszać się po zagadnieniach z zakresu podatku VAT. 
 
Prowadzący szkolenie: 
Praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej. 

UWAGA: Zakres omawianych zagadnień w poszczególnych dniach może ulegać zmianie w zależności od potrzebnego czasu na dokładne wyjaśnienie problemów uczestników.
UWAGA: Każdy cykl dwudniowy kończy się testem sprawdzającym.

Dzień I
1.    Wprowadzenie do ustawy VAT. 
2.    Najważniejsze zasady dotyczące podatku VAT.
a.    Czym jest podatek VAT? – konstrukcja i rola podatku.
b.    VAT należny, VAT naliczony a neutralność podatku.
c.    Zasada powszechności opodatkowania VAT.
d.    Zasada unikania podwójnego opodatkowania VAT.
3.    Najważniejsze przepisy regulujące prawidłowe rozliczanie podatku VAT w Polsce – omówienie i sposób czytania ustaw i rozporządzeń. 
a.    Regulacje prawne obowiązujące w Polsce.
b.    Ustawa VAT – omówienie i interpretowanie zapisów ustawy na przykładach.
c.    Znaczenie Rozporządzeń do ustawy zasadniczej oraz zasady ich stosowania.
d.    Dyrektywa UE a wpływ na krajowe rozliczenia.
4.    Podmiot opodatkowania – co to oznacza?
a.    Podatnik VAT – kto i kiedy podlega opodatkowaniu?
b.    Definicja podatnika.
c.    Zwolnienie podmiotowe z VAT.
d.    Wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego.
e.    Organ władzy publicznej i jego jednostki organizacyjne, jako podatnicy VAT.
f.    Określenie działalności gospodarczej.
g.    Czynności stanowiące i niestanowiące działalność gospodarczą.
5.    Przedmiot opodatkowania.
a.    Pojęcie czynności opodatkowanych.
b.    Odpłatna dostawa towarów.
-    Definicja towarów.
-    Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, jako czynność podlegająca VAT.
-    Dostawa towaru a przeniesienie prawa własności.
-    Dostawa towarów o charakterze ciągłym.
-    Szczególne rodzaje dostaw towarów.
-    Moment dokonania dostawy towarów.
c.    Odpłatne świadczenie usług.
-    Definicja świadczenia usług.
-    Refakturowanie usług.
-    Klasyfikacja statystyczna a wpływ na opodatkowanie świadczenie usług.
-    Moment wykonania usługi.
6.    Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT – warunki niepodlegania VAT, kiedy i dlaczego?
a.    Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.
b.    Darowizny, – kiedy darowizna a kiedy już sponsoring.
c.    Opłaty publicznoprawne, – kiedy opłata a kiedy opodatkowanie, omówienie na przykładach np. umowy najmu, dzierżawy.
d.    Kaucje, kary.
e.    Wadium, – kiedy wadium a kiedy zaliczka. Na co zwrócić szczególną uwagę. Kiedy zmiana wadium na zaliczkę? Znaczenie ustawowe i moment podatkowy. 
f.    Użyczenia – omówienie różnic, kiedy użyczenie a najmem. Zasady opodatkowania lub jego brak. 
g.    ZFŚS.
h.    Promocja.
i.    Próbki.
j.    Nagrody.
7.    VAT w obrocie zagranicznym - zagadnienia podstawowe.
a.    Dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe.
b.    Eksport i import towarów.
c.    Świadczenie i nabywanie usług w obrocie międzynarodowym.
d.    Miejsca opodatkowania świadczenia usług.

Dzień II
1.    Obowiązki podatnika.
a.    Obowiązki formalne - rejestracja podatników na potrzeby krajowe i UE. 
b.    Prawa i obowiązki podatników VAT.
c.    Katalog przypadków wykreślenia podatnika z ewidencji podatników.
2.    Stawki podatku VAT oraz zwolnienie z opodatkowania na przykładach.
a.    Wykaz aktualnych stawek podatku VAT i zwolnień.
b.    Zwolnienia przedmiotowe z VAT - katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT oraz szczegółowe omówienie na przykładach najem, dzierżawa, posiłki w szkołach i przedszkolach, pomoc społeczna, edukacja i wiele innych.
c.    Stawki obniżone 8 i 5 % oraz zakres ich zastosowania na przykładach np. najem sali gimnastycznej a obiektu sportowego, sprzedaż publikacji, woda i ścieki oraz wiele innych.
d.    Stawka 23 % - czy jak nie wiem lub nie jestem pewna stawki obniżonej i zastosuje stawkę 23% to postąpię prawidłowo – przykłady.
e.    Różnica między stawką 0%, zw. i NP a wpływ na odliczenie. 
3.    Podstawa opodatkowania - elementy kalkulacyjne VAT:
a.    Kwoty stanowiące podstawę do naliczenia podatku VAT.
b.    Co wlicza się do podstawy opodatkowania?
c.    Jakich kwot nie wlicza się do podstawy opodatkowania?
d.    Jak przeliczać podstawę opodatkowania wyrażoną w walucie?
e.    Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych świadczeniach.
4.    Wybrane usługi oraz sprzedaż towaru a zasady opodatkowania – szczegółowe omówienie zagadnień na przykładach.
a.    Znaczenie umów cywilnoprawnych, – na co zwrócić uwagę.
b.    Przykładowe usługi oraz sprzedaż towaru – szczegółowe omówienie na przykładach i dokumentach.
-    Najem, dzierżawa, dostawa mediów, usługi komunalne.
-    Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, lokali na rzecz różnych jednostek.
-    Wyżywienie uczniów, nauczycieli i personelu oraz pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach opiekuńczo–wychowawczych – rozpoznanie momentu podatkowego. Najnowszy wyrok NSA z 09.06.2017R. Czy działalność statutowa?
-    Usługi opieki i pomocy społecznej, – kiedy zwolnione, kiedy poza kręgiem VAT? - najnowsze stanowiska i interpretacje podatkowe. 
-    Dostawa lokali i budynków w tym nowe orzecznictwo TSUE w sprawie pierwszego zasiedlenia.
-    Bilety wstępu do obiektów sportowych, kulturalnych.
-    Usługi związane ze sportem i wychowaniem fizycznym.
-    Zakwaterowanie w bursach internatach.
-    Użytkowanie wieczyste.
-    Wywłaszczenie.
5.    Test sprawdzający cyklu dwudniowego.

Dzień III
1.    Omówienie testu sprawdzającego poprzedniego cyklu oraz wskazanie błędów. 
2.    Odwrotne obciążenie, – co oznacza i jak je rozliczać na przykładach.
a.    Czym jest odwrotne obciążenie?
b.    Jakie towary i usługi wchodzą w zakres odwrotnego obciążenia?
c.    Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem od 2017 r. 
d.    Naliczenie i ewentualne odliczenie podatku VAT - kiedy i jak zastosować?
e.    Obowiązki podatkowe przy odwrotnym obciążeniu – przykłady naliczenia i odliczenia.
3.    Dotacje UE, – kiedy i czy opodatkowanie?
a.    Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
b.    Odnawialne źródła energii.
c.    Woda, ścieki wraz z przyłączami.
d.    Termomodernizacja budynków.
e.    Inne problemy wskazane przez uczestników szkolenia.
4.    Moment powstania obowiązku podatkowego – praca na dokumentach.
a.    Co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
b.    Zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego – przykłady praktyczne.
c.    Wyjątki od zasady ogólnej – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego – przykłady praktyczne np. najem, dzierżawa, media, ochrona i inne.
d.    Zaliczki a obowiązek podatkowy, – kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu pieniędzy a kiedy mam wybór – przykłady.
e.    Eksport i import - obowiązek podatkowy – omówienie na przykładach np. Erasmus+.
f.    Obowiązek podatkowy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych – przykłady.
g.    Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych na PLN – przykłady.
5.    Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług – praca na dokumentach.
a.    Rodzaje faktur VAT:
-    Faktura VAT obowiązkowa.
-    Faktura VAT na żądanie.
-    Faktura zaliczkowa.
-    Faktura „odwrotne obciążenie”.
-    Dokument pro forma.
-    Faktura VAT RR.
-    Faktura VAT procedura marży.
-    Faktura uproszczona.
-    Refakturowanie.
-    Duplikat faktury.
-    Przechowywanie faktur.
-    Odpowiedzialność wystawcy faktury.
b.    Faktury korygujące i noty korygujące – przykłady.
-    Zasady i przyczyna wystawiania faktur korygujących.
-    Termin wystawienia faktur korygujących.
-    Zasady korygowania (korekta in minus, korekta in plus).
-    Ujęcie korekty w deklaracji VAT-7.
-    Wystawianie not korygujących, kto i kiedy?
c.    Zasady wystawiania faktur VAT:
-    Elementy faktury obowiązkowe i dodatkowe.
-    Zmiana danych oraz kwota podatku VAT w umowach oraz na fakturach w wyniku dokonanej centralizacji w JST (skutki dla sektora prywatnego).
-    Terminy wystawiania faktur.
-    Błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania.
-    Wystawienie faktury po terminie.

Dzień IV
1.    Zasady i sposób rozliczania zobowiązania w podatku VAT.
a.    Odliczenia podatku VAT.
-    Prawo do odliczenia podatku naliczonego (faktury zakupowe a VAT naliczony).
•    Co to jest podatek naliczony?
•    Kiedy powstaje prawo do odliczania podatku VAT?
•    Warunki niezbędne do odliczenia podatku VAT.
•    Nabycie towaru lub usługi a VAT naliczony.
•    Zakupy dające prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego.
•    Wyłączenia z prawa do odliczenia.
•    Terminy ustawowe odliczenia.
-    Częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem sprzedaży (proporcja) art. 90 oraz preproporcją art. 86 ust.2a-2h.
•    Pojęcie zakupów częściowo związanych i częściowo niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
•    Działalność gospodarcza a wykonywanie zadań poza strefą podatku VAT.
•    Zasady ustalania współczynnika i prewspółczynnika wstępnego i ostatecznego.
•    Wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) w JST, jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych, instytucjach kultury – na dokumentach i wzorach.
•    Obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi, jako wpływ na wyliczenie współczynnika i prewspółczynnika.
•    Zaokrąglenia proporcji sprzedaży.
b.    Wyliczenia wskaźników i prewspółczynników przez uczestników na dokumentach i przykładach – warsztaty, studium przypadków.
c.    Test sprawdzający cyklu dwudniowego.

Dzień V
1.    Omówienie testu sprawdzającego poprzedniego cyklu oraz wskazanie błędów.
2.    Korekta rozliczania podatku naliczonego od zakupów mieszanych.
a.    Przygotowanie danych do korekty rocznej rozliczanej w styczniu następnego roku.
-    Kto i kiedy zobowiązany jest do korekty rocznej – studium przypadku?
-    Jakie i za jaki rok wziąć dane do wyliczenia wskaźnika i prewspólczynnika?
-    Wyliczenie nowego wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) do korekty rocznej i do stosowania w 2019 roku.
3.    Korekta roczna wskaźnikiem struktury sprzedaży (WSS) i preproporcją (PP).
a.    Korekta od pozostałych nabyć jednoroczna.
-    Przygotowanie danych do korekty.
-    Weryfikacja wcześniejszego odliczenia.
-    Dokonanie korekty i ujęcie w deklaracji VAT (in plus/in minus).
b.    Korekta środków trwałych. Kiedy korekta roczna a kiedy 5 lat?
-    Przygotowanie danych do korekty.
-    Środki trwałe do 15 tys. zł. netto i powyżej 15 tys. zł. netto - zasady dokonywania korekty.
-    Kiedy zastosować do korekty pięcioletniej wskaźnikiem struktury sprzedaży a kiedy zarówno wskaźnik struktury sprzedaży i prewspółczynnik?
-    Korekta od środków trwałych nabytych przed 2016 r.
-    Korekta od środków trwałych nabytych od 2016r.
-    Zbycie środka trwałego w trakcie korekty 5 lat.
-    Ulepszenie środka trwałego a wpływ na korektę.
-    Zmiana wykorzystywania środka trwałego w trakcie korekty z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej.
c.    Korekta inwestycji własnych, oddanych w użytkowanie lub przekazanych własnym lub obcym podmiotom.
-    Kiedy korekta jednoroczna a kiedy 10 lat?
-    Potrzebne dane do wyliczenia korekty od inwestycji.
-    Korekta od inwestycji własnych. 
-    Korekta od inwestycji obcych.
-    Zmiana wykorzystania inwestycji z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej w trakcie korekty – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE.
-    Przekazania inwestycji w trakcie korekty 10-letniej a sposób dokonywania korekty, kto i u kogo?
-    Zbycie odpłatne inwestycji w trakcie okresu korekty - skutki w podatku VAT.
4.    Warsztaty - wyliczenie korekty jednorocznej, 5 lat, 10 lat przez uczestników szkolenia.

Dzień VI
1.    Faktury elektroniczne w centralnym systemie faktur?
2.    Podzielona płatność (split payment) w ustawie VAT od 2018 r.
a.    Na czym polega podzielona płatność?
b.    Kto jest właścicielem rachunku VAT?
c.    Jeden rachunek u podatnika (Gmina, Powiat, Województwo) czy każda jednostka?
d.    Sposób dokonywania płatności za fakturę przy metodzie split payment.
e.    W jaki sposób korzystać ze zgromadzonych na koncie VAT środków?
f.    Uwolnienie środków z konta VAT.
g.    W jakim przypadku może nastąpić blokada konta VAT.
h.    Zasady oraz terminy zwrotu VAT przy mechanizmie podzielonej płatności.
i.    Błędna zapłata, podwójna zapłata, błędne wskazanie kwoty VAT, co w przypadku korekty faktur – zasady postępowania po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności.
j.    Ewidencja księgowa w metodzie split payment – napotkane problemy.
k.    Co przyniesie rok 2019 r. w metodzie podzielonej płatności?
3.    Kasy rejestrujące – zakres zwolnienia oraz procedowane zmiany (kasy on-line).
a.    Kasy rejestrujące on-line, od kiedy i dla kogo?
b.    Zakres obowiązku stosowania kas fiskalnych.
c.    Kto i co korzysta ze zwolnienia stosowania kas fiskalnych – nowe rozporządzenie oraz wskazanie zmian na 2019 r?.
4.    Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w 2018 r i 2019 r.
a.    JPK, – co to jest i jakie ma znaczenie?
-    JPK_VAT, zakres wymaganych danych.
-    Terminy i sposób przesyłania JPK.
-    Pozostałe struktury JPK.
-    Zmiany w ewidencji VAT. 
-    JPK a kontrola podatkowa.
5.    Ewidencja podatku naliczonego i należnego VAT.
a.    Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT.
b.    Jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT (zasada spójności ewidencji VAT z deklaracją VAT)?
c.    Forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny.
d.    Ewidencja VAT a deklaracja VAT.
e.    Deklaracja VAT terminy składania.
f.    Ograniczenia od 2017 roku w zakresie rozliczeń kwartalnych oraz deklaracji składanych w formie papierowej.
g.    Plany w zakresie likwidacji deklaracji VAT i związane z tym konsekwencje dla podatników.
6.    Zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego.
a.    Kiedy podatnik może wystąpić o zwrot podatku?
b.    W jakich terminach urząd skarbowy zwróci podatek VAT?
c.    Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zwrot podatku VAT? 
d.    Czynny żal, – w jakich przypadkach.
e.    Przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
7.    Test sprawdzający cyklu dwudniowego, sprawdzenie i omówienie błędów. 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter