Aktualny stan prawny w pomocy społecznej Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 2018 r.

Data szkolenia
2018-09-18
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 06.09 wynosi 339 PLN
Po 06.09 cena szkolenia wynosi 379 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
-    zdobycie wiedzy z zakresu wprowadzonych i planowanych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
-    zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń pomocy społecznej,
-    podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych, ustalania odpłatności za świadczenia)
-    poznanie zmian w zakresie ustalania i zwalniania z odpłatności za pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
-    podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy społecznej,
-    możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych i wątpliwych dotyczących prowadzenia i sporządzania wywiadu środowiskowego, zawierania kontraktów socjalnych, przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej,
-    pogłębienie wiedzy w zakresie oddzielenia postępowań administracyjnych od pracy socjalnej wraz możliwością pozyskania środków unijnych na ten cel w okresie  naboru wniosków od 01.07.2018 do 31.08.2018
-    udział w zajęciach realizowanych z użyciem aktywizujących metod dydaktycznych w formie dyskusji, zadawania pytań, rozwiązywania trudnych i codziennych przypadków

Adresaci szkolenia: 
Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej  

Prowadzący szkolenie: 
Socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert 
w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia , autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Trener i współautor kursów kwalifikacyjnych dla kadr pomocy społecznej.

Program szkolenia:
1.    Wprowadzenie – omówienie wprowadzanych i planowanych zmian w przepisach o pomocy społecznej.
2.    Najnowsze regulacje w przepisach o pomocy społecznej w zakresie m.in.:
-    ustalania prawa do zasiłku stałego w kontekście zawieszenia postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia,
-    mieszkań chronionych,
-    rodzinnych domów pomocy społecznej,
-    środowiskowych domów samopomocy,
-    udzielania pomocy osobom bezdomnym w formie schronienia, w tym wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
-    zasad ustalania i zwalniania z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
-    wywiadu środowiskowego w sprawach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego, zasiłku dla opiekuna, sprawach ubezpieczenia zdrowotnego
3.    Oddzielenie postępowań administracyjnych w pomocy społecznej od świadczenia pracy socjalnej, w tym w kontekście możliwości uzyskania dofinansowania na ten cel ze środków unijnych w ramach konkursu POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta
4.    Nowe akty wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej. Zmiana kryteriów dochodowych. 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter