Redagowanie projektów aktów prawa miejscowego zgodnie z zasadami techniki prawodawczej na przykładzie statutu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem najnowszych zmian ustrojowych

Data szkolenia
2018-12-07
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 27.11 wynosi 359 PLN
Po 27.11 cena szkolenia wynosi 399 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia:
•    podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poprawnego redagowania przepisów prawnych, ich zmiany, wprowadzania w życie i uchylania,
•    podniesienie jakości stanowionego prawa w jednostkach, w których są zatrudnieni lud działają uczestnicy szkolenia.

Korzyści ze szkolenia:
•    rozpoznawanie rodzajów aktów normatywnych i rodzajów przepisów w nich stosowanych
•    umiejętność stosowania poprawnych technik prawodawczych niezależnie od rodzaju aktu normatywnego.

Adresaci szkolenia:
Pracownicy samorządowi, radcowie prawni, członkowie organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego.

Prowadzący szkolenie: 
Legislator Zajmuje się legislacją o ponad 20 lat. Pracował w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu i Rządowym Centrum Legislacji. Specjalizuje się w prawie samorządowym i legislacji samorządowej. Posiada dwudziestoletnią praktykę w szkoleniach i różnego rodzaju projektach edukacyjnych dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Od 2006 r. prowadzi zajęcia z „Zasad techniki prawodawczej” na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Publikuje artykuły we „Wspólnocie” i prowadzi stronę www.bloglegislatora.pl Oceny ewaluacyjne prowadzonych przez niego zajęć zawsze mieszczą się w najwyższych przedziałach, a uczestnicy szkoleń podkreślają praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy.

Program szkolenia:
1.    Samodzielność prawotwórcza w legislacji samorządowej na przykładzie statutu - jak pogodzić rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie organów nadzoru i sądów administracyjnych z praktyką samorządowych prawodawców? 
2.    Statut nowy, czy nowelizacja - przesłanki decyzji w konkretnej jednostce samorządu terytorialnego.
3.    Zmian w statutach jako skutek nowelizacji ustaw ustrojowych:
3.1.    zasady działania klubów radnych,
3.2.    zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji,
3.3.    inne zmiany bezpośrednio lub pośrednio "wymuszone" nowelizacją ustaw ustrojowych. 
4.    Elementy budowy aktu normatywnego, rodzaje przepisów i ich funkcje:
4.1.    tytuł aktu normatywnego, jego elementy, sposób formatowania i formułowania,
4.2.    podstawa prawna – jak uniknąć zbędnego przywoływania przepisów nie będących podstawą kompetencji prawotwórczej organu samorządowego;
4.3.    rodzaje i kolejność przepisów - właściwa materia we właściwym miejscu niezależnie od typu aktu normatywnego;
4.4.    załącznik jako część aktu normatywnego w aktach organów samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem statutów – jaka materia może być jego treścią i jak go redagować.
5.    Redagowanie przepisów:
5.1.    komunikatywność i precyzja a wymogi języka prawnego na przykładach,
5.2.    typowe środki techniki prawodawczej – redagowanie definicji, skrótów, odesłań, odnośników, „metryczek” uchwał i ustaw, 
6.    Przepisy o zmianie (nowelizacja statutu) przepisów obowiązujących:
6.1.    istota i zasady nowelizowania - zasada minimum działania, maksimum efektu w tekście,
6.2.    techniki nowelizowania – uchylanie, dodawanie, nadanie nowej treści – schematy, szablony, wzorcowe polecenia nowelizacyjne. 
7.    Przepisy przejściowe i dostosowujące – najtrudniejszy element aktu normatywnego:
7.1.    wprowadzanie do porządku prawnego nowych norm prawnych, a standardy demokratycznego państwa prawnego obowiązujące również prawodawcę samorządowego,
7.2.    techniki redagowania przepisów przejściowych – specyfika języka prawnego używanego do ich formułowania na przykładach. 
8.    Uchylenie i wejście w życie aktu normatywnego:
8.1.    przepisy końcowe i ich funkcje na przykładach błędnych praktyk i poprawnych technik prawodawczych,
8.2.    formuły redakcyjne przepisów uchylających, o utracie mocy i o wejściu w życie aktu.
9.    Studium przypadku – przykładowy statut uwzględniający zmiany w ustroju od kadencji 2018-2023.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter