Postępowanie w sprawach zasiłku stałego po nowelizacji przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłku okresowego i ustalanie odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej z uwzględnieniem zmiany kryteriów dochodowych od 01.10.2018r. Przygotowanie do realizacji zadań w ramach nowego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” obowiązującego od 01.01.2019

Data szkolenia
2018-12-10
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 28.11 wynosi 359 PLN
Po 28.11 cena szkolenia wynosi 399 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
-    zdobycie wiedzy w zakresie przyznawania zasiłku stałego „po nowemu” z tytułu niepełnosprawności 
w przypadku braku orzeczenia uprawniającego do świadczenia i prowadzenia, postępowania w sprawie od przyjęcia wniosku poprzez wydanie decyzji przyznającej zasiłek okresowy na czas zawieszonego postępowania w sprawie o zasiłek stały, ustalanie wysokości świadczenia po dostarczeniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  
-    zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, 
-    podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych ) w związku ze zmianą kryteriów dochodowych, 
-    możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych dotyczących np. przyznawania świadczeń pieniężnych za niepełny miesiąc, ustalania daty początkowej objęcia świadczeniem, postępowania w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i emerytury lub renty, 
-    wyjaśnienie możliwości działania w graniach uznania administracyjnego w sprawach o zasiłek stały i zasiłek okresowy, 
-    podniesienie poziomu wiedzy  i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania postępowania w sprawach o przedmiotowe świadczenia,  
-    poznanie orzecznictwa  administracyjnego w sprawach zasiłku stałego i zasiłku  okresowego,   
-    poznanie aspektów udzielania  ww. świadczeń w formie niepieniężnej  
-    szkolenie z użyciem aktywizujących metod dydaktycznych w formie  dyskusji,  zadawania pytań, rozwiązywania trudnych i codziennych przypadków poznanie zasad postępowania w związku ze zmianą kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od 01.10.2018r

Adresaci szkolenia:
Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Prowadzący szkolenie: 
mgr socjologii, absolwentka studiów doktoranckich socjologii.  Legitymuje się wieloletnim stażem zawodowym w pomocy społecznej oraz  administracji publicznej oraz na stanowisku nauczyciela Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowcy studiów podyplomowych. Ekspert w obszarze polityki społecznej, administracji publicznej w programach m.in.: PO KL 2007-2013, PO WER 2014-2020, Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Autorka publikacji dedykowanych  pracownikom samorządowym, w szczególności pomocy społecznej. Doświadczony trener  i konsultantka wybranych  ośrodków pomocy społecznej i jednostek samorządowych. 

Program szkolenia:
I.     Wstęp. 
II.    Praktyka i orzecznictwo w sprawach świadczeń z pomocy społecznej:
1.    Przyznawanie i realizacja zasiłku stałego
-    przesłanki pozytywne, 
-    przesłanki negatywne,  
-    zasiłek stały – praktyka rozliczania świadczenia na liczbę dni w miesiącu, 
-    kontynuacja prawa do zasiłku stałego,   
-    zasiłek stały dla osoby w rodzinie,
-    „dwa” zasiłki stałe w rodzinie,
-    zasiłek stały a podjęcie pracy, 
-    zasiłek stały a pobieranie emerytury lub renty w kwocie niższej od kryterium dochodowego,
-    zasiłek stały a zarejestrowanie w PUP,
-    kwestia orzekania o ubezpieczeniu zdrowotnym w decyzjach dotyczących zasiłku stałego, 
-    postępowanie w sprawie o zasiłek stały w przypadku braku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - zawieszenie postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia,
-    przyznanie zasiłku okresowego w urzędu na czas zawieszonego postępowania w sprawie o zasiłek stały do czasu,
-    podjęcie postępowania w sprawie zasiłku stałego po dostarczeniu przez stronę orzeczenia o niepełnosprawności,
-    ustalenie wysokości zasiłku stałego za czas zawieszonego postępowania
2.    Przyznanie i realizacja zasiłku okresowego    
-    przesłanki pozytywne, 
-    przesłanki negatywne, 
-    ustalenie wysokości i okresu przyznania świadczenia, 
-    możliwości wypłaty zasiłku ze środków własnych gminy,
-    zasiłek okresowy przyznawany rodzinie a nabycie prawa do renty lub emerytury przez członka rodziny,
3.    Zmiana wysokości kryteriów dochodowych z pomocy społecznej a zmiana wysokości zasiłku stałego i zasiłku okresowego. 
4.    Wpływ zmiany sytuacji  dochodowej na prawo i wysokość świadczeń  pieniężnych z pomocy społecznej, 
na wysokość ponoszonej odpłatności za świadczenia niepieniężne.  
5.    Kwestie aktualizacji wywiadu środowiskowego i zmiany wysokości świadczeń. 
6.    Przyznawanie świadczeń w formie niepieniężnej. 
III.   Zakończenie. 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter