Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – aspekty EFS i EFRR

Data szkolenia
2019-01-14
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.01 wynosi 339 PLN
Po 02.01 cena szkolenia wynosi 379 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia:
Pisząc wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich zobowiązani jesteśmy zawrzeć w nim informacje nt. równości szans i niedyskryminacji. Dotyczy to zarówno diagnozy sytuacji problemowej pod kątem analizy dotyczącej płci, ale także równościowych i niedyskryminacyjnych zasad rekrutacji, zarządzania projektem, monitoringu i ewaluacji. W następnym etapie, tj. realizacji projektów, należy zapisy wniosku realizować, a także raportować wykonanie konkretnych działań w kolejnych wnioskach o płatność. Proponowane szkolenie przygotowuje do prawidłowej, równościowej i niedyskryminacyjnej, realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Korzyści ze szkolenia:
1.    Nabycie/uzupełnienie wiedzy nt. przesłanek i celów oraz podstawowych regulacji prawnych dotyczących polityki równości szans ze względu na płeć i niedyskryminacji w Unii Europejskiej.
2.    Poznanie kluczowych pojęć związanych z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.
3.    Podniesienie umiejętności stosowania zasady równych szans w projektach finansowanych ze środków UE, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do realizatorów/-ek projektów finansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020, zarówno tzw. projektów miękkich, jak i inwestycyjnych: osoby piszące wnioski aplikacyjne, zatrudnione w ramach projektów: kadra zarządzająca, personel projektu.

Prowadzący szkolenie: 
Długoletnia praktyczka w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi, prowadząca szkolenia i doradczyni m.in. z zakresu zdobywania środków z UE przez instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe i podmioty prywatne. Certyfikowana trenerka Narodowego Centrum Kultury w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych i europejskich oraz zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Od 2010 r. doradczyni Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach w zakresie zarządzania i rozliczania projektów. Certyfikowana coach ICF. Posiada ponad 15-letnie praktyczne doświadczenie z realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Od 2008 r. prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie pisania wniosków oraz zarządzania i rozliczania projektów. Od 2010 r. prowadzi szkolenia nt. równości szans. Ponadto wdrażała te zasady m.in. podczas realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE.

Program szkolenia:
1.    Polityki horyzontalne Unii Europejskiej – wprowadzenie.
2.    Podstawowe regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące równości szans i niedyskryminacji.
3.    Wprowadzenie pojęcia płci społeczno-kulturowej – gender.
4.    Zagadnienia stereotypów płci oraz dyskryminacji ze względu na płeć.
5.    Stereotypy dotyczące niepełnosprawności, dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność.
6.    Równość szans i dostępność w projektach finansowanych ze środków UE - od wniosku o dofinansowanie do końcowego rozliczenia:
-    baza wiedzy: „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”,
-    wniosek o dofinansowanie – jakie zapisy muszą, a jakie mogą być zawarte (standard minimum, przykłady dobrych praktyk),
-    deklaracje we wniosku o dofinansowanie, a praktyczna realizacja projektu – jak przełożyć zapisy wniosku na działania w projekcie,
-    stosowanie racjonalnego projektowania i mechanizmu racjonalnych usprawnień w praktyce,
-    savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami
-    wniosek o płatność – jak opisać działania w projekcie (lub ich brak) w zakresie równości szans i niedyskryminacji.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter