Planowanie przestrzenne w gminie. Realizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jako jeden z elementów kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy

Data szkolenia
2019-06-13
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.06 wynosi 409 PLN
Po 03.06 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy, wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Adresaci szkolenia:
Pracownicy urzędów miast i gmin oraz starostw wydziałów planowania przestrzennego, geodezji, nieruchomości urbanistyki i architektury oraz budownictwa.

Prowadzący szkolenie: 
Wieloletni pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakresie planowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego w postępowaniu administracyjnym, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz wieloletni wykładowca. 

Program szkolenia:
1.    Właściwość organów w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej.
2.    Uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia studium/planu. 
3.    Składanie wniosków (terminy). 
4.    Obszar opracowania.
5.    Obowiązkowa zawartość studium/planu.
6.    Współdziałanie organów opiniujących i uzgadniających.
7.    Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, jako niezbędny element procedury tworzenia studium/planu;
8.    Zadania wójta, burmistrza lub prezydenta przy sporządzaniu projektów studium/planu.
9.    Wykładanie do publicznego wglądu projektów studium/planu (terminy).
10.    Rozpatrywanie przez radę gminy nieuwzględnionych uwag.
11.    Uchwała rady gminy o uchwaleniu studium/planu:
-     tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, jako załączniki do uchwały;
-    część tekstowa planu, jako treść uchwały;
-    część graficzna planu oraz wymagane rozstrzygnięcia, jako załącznik do uchwały.
12.    Organ nadzoru. Zadania i uprawnienia:
-    rozstrzygnięcia nadzorcze (terminy);
-    zarządzenia zastępcze;
-    zaskarżalność rozstrzygnięć i zarządzeń przez radę gminy.
13.    Wiążąca rola studium.
14.    Plan miejscowy, jako akt prawa miejscowego.
15.    Procedura zmiany studium lub planu.
16.    Zasady techniki prawodawczej.
 
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter