Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

Data szkolenia
2019-07-15
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.07 wynosi 409 PLN
Po 03.07 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom aktualnej informacji i wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania czynności w ramach kontroli wewnętrznej i prowadzenia czynności audytowych. Szczególny nacisk zostanie położony na aktualną wiedzę merytoryczną związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem kontroli i zadania audytowego zapewniającego. Program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach, które znają sposób prowadzenia czynności kontrolnych i działania audytu  wewnętrznego i chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności a także dla osób które rozpoczynają pracę w tym zakresie.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
-    zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi kontroli i audytu wewnętrznego;
-    nabyć umiejętność zastosowania przepisów w praktyce i codziennej pracy kontrolera/audytora/asystenta/pracownika ds. audytu;
-    porównać swoje umiejętności w zakresie wykonywanych czynności kontrolnych i audytowych z przedstawionymi na szkoleniu różnymi sposobami prowadzenia czynności kontrolnych i audytowych;
-    zapoznać się ze sposobem dokumentowania działań kontrolnych i audytowych.

Adresaci szkolenia: 
-    kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych albo wykonujący czynności na umowę zlecenia;
-    asystenci audytu i pracownicy ds. audytu wewnętrznego zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych JSFP w szczególności w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy, jednostkach ochrony zdrowia, szkolnictwie, wymiarze sprawiedliwości
-    wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat funkcjonowania audytu wewnętrznego i zmian przepisów w tym obszarze.

Prowadzący szkolenie: 
Prawnik, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor -praktyk, który przeprowadził liczne audyty z zakresu inwestycji budowlanych, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, zamówień publicznych, szkolnictwa w tym niepublicznych jednostek oświaty, gospodarki finansowej w tym instytucji kultury oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.

Program szkolenia:
1.    Sprawy organizacyjne
2.    Ogólne informacje o obowiązku prowadzenia kontroli i audytu.
1)    Audyt i kontrola - podobieństwa i różnice.
2)    Audyt obligatoryjny i fakultatywny w jednostce – od czego zależy.
3)    Wymagania wobec kontrolera i audytora wewnętrznego.
4)    Organizacja kontroli i audytu wewnętrznego w jednostce – przykłady.
3.    Kształtowanie się systemu kontroli wewnętrznej i zmian prawa w zakresie audytu wewnętrznego – powody zmian.
1)    Kontrola wewnętrzna a kontrola zarządcza -wymogi
2)    Dotychczasowy sposób prowadzenia audytu w jednostce – analiza historyczna.
3)    Wymogi w zakresie sposobu, terminów i organizacji czynności audytowych.
4)    Dokumentowanie czynności audytowych – forma zatrudnienia audytora.
5)    Problem efektywności działań kontrolnych i audytowych – próba naprawy.
6)    Regulacje w zakresie kontroli wewnętrznej a zmiany przepisów w zakresie audytu w 2015 roku – oczekiwania wobec kontroli i audytu.
4.    Standardy kontroli  i audytu oraz analiza ryzyka w audycie.
1)    Standardy INTOSAI i Model COSO
2)    Zarządzanie ryzykiem w jednostce - sposób prowadzenia analizy ryzyka.
3)    Ryzyka wpływające na cele i zadania jednostki.
4)    Dokumentacja w jednostce niezbędna dla celów kontroli i audytu – wymogi i konieczne elementy.
5)    Ocena ryzyka w jednostce.
5.    Plan kontroli i plan audytu wewnętrznego i sprawozdanie z wykonania planów.
1)    Elementy planu kontroli i audytu – omówienie.
2)    Zmiany planu w trakcie roku – powody i zasady zmian.
3)    Brak planu kontroli i  audytu w jednostce – sposób postępowania.
4)    Sprawozdanie z wykonania planu kontroli i audytu – wymogi dokumentu i ich omówienie.
6.    Zadania kontrolera wewnętrznego i audytora wewnętrznego.
1)    Sposób prowadzenia czynności kontrolnych.
2)    Definicja mechanizmów kontroli.
3)    Zadania kontrolne i audytowe zapewniające.
4)    Zadania doradcze – sposób prowadzenia i dokumentowania czynności.
5)    Czynności sprawdzające.
6)    Definicja zaleceń i monitorowanie realizacji zaleceń.
7.    Sposób przeprowadzenia kontroli i  zadania zapewniającego w audycie.
1)    Wstępny przegląd – obowiązek prowadzenia.
2)    Narada otwierająca – możliwość a nie obowiązek.
3)    Program zadania – obligatoryjne elementy.
4)    Zmiany planu  – zmiany dokumentu.
5)    Metody doboru próby do badania oraz techniki badania.
6)    Prowadzenie czynności kontrolnych i audytowych w jednostce.
7)    Prezentacja wstępnych wyników zadania przez audytora.
8)    Protokół z kontroli i sprawozdanie z zadania zapewniającego – elementy niezbędne.
9)    Procedura akceptacji wyników zadania i zastrzeżeń do dokumentu.
10)    Monitorowanie realizacji zadań – sposób prowadzenia.
8.    Czynności doradcze  – sposób prowadzenia i dokumentowania
1)    Wymogi dla czynności doradczych określone w standardach audytu.
2)    Wymogi dla czynności doradczych określone w rozporządzeniu metodologicznym
3)    Ograniczenia w prowadzeniu czynności doradczych.
4)    Cel prowadzenia czynności doradczych.
5)    Sposób dokumentowania czynności doradczych – doświadczenia z praktyki.
9.    Czynności sprawdzające w kontroli i audycie.
1)    Sposób prowadzenia czynności, cel i zakres.
2)    Notatka informacyjna – elementy dokumentu.
3)    Obowiązkowy element planu audytu.
4)    Różnica pomiędzy monitorowaniem zaleceń a czynnościami sprawdzającymi.
10.    Efektywność podejmowanych działań przez kontrolera i audytora.
1)    Mierzenie pracy kontrolera i audytora – czy to jest możliwe
2)    Audytor zatrudniony w jednostce a usługodawca zewnętrzny – różna efektywność działań
3)    Systematyczna ocena kontroli zarządczej a faktyczne działania audytora w ciągu roku.
4)    Ocena jakości pracy audytora – oceny zewnętrzne i wewnętrzne
5)    Wyniki kontroli zewnętrznych pracy audytora – omówienie.
11.    Zmiany w standardach audytu i ich wpływ na funkcjonowanie audytu w JSFP  od 2016 r. 
12.    Pytania uczestników – rozwiązywanie problemów
13.    Podsumowanie szkolenia.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter