Zadania gmin związane z obsługą centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG)

Data szkolenia
2019-07-15
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.07 wynosi 409 PLN
Po 03.07 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
•    Omówienie zadań gmin związanych z obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z zastosowaniem przepisów ustaw z 6 marca 2018 r. : 
-    o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
-    ustawy – Prawo przedsiębiorców,
-    ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
-    ustawy – Przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
•    Omówienie nowych regulacji wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Adresaci szkolenia: 
Pracownicy urzędów miast i gmin odpowiedzialni za wykonywanie zadań na rzecz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, osoby zajmujące się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Prowadzący szkolenie: 
Pracownik Wojewódzkiego Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wieloletni wykładowca, specjalizująca się w zagadnieniach dotyczących zadań gmin związanych z rejestracją działalności gospodarczej osób fizycznych, mająca również doświadczenie w zagadnieniach związanych 
z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program szkolenia:
1.    Najważniejsze przepisy wynikające z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców:
-    podział danych wpisywanych do CEIDG na dane ewidencyjne i dane informacyjne oraz terminy wprowadzenia zmian tych danych,
-    domniemanie ciągłości wykonywania działalności,
-    zawieszenie działalności gospodarczej,
-    pełnomocnicy i prokurenci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.
2.    Ogólne zasady dokonywania wpisu w CEIDG:
-    osoby podlegające rejestracji w CEIDG; 
-    rejestracja w CEIDG cudzoziemców - dokumenty potwierdzające ich status w Polsce,     w oparciu o ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
-    działalność podlegająca i niepodlegająca wpisowi do CEIDG,
-    możliwość wykonywania działalności bez konieczności jej rejestracji,
-    ulga na start, mały ZUS i nowe zasady zgłaszania opodatkowania.
3.    Wpis i zmiana wpisu na podstawie wniosku przedsiębiorcy:
-    aktualna wersja wniosku CEIDG-1, 
-    rejestracja na podstawie wniosku CEIDG-1 złożonego w urzędzie gminy, w tym wniosku roboczego wypełnionego online, 
-    potwierdzenie przyjęcia wniosku; wzywanie do uzupełniania braków formalnych,
-    składanie wniosku przez pełnomocnika przedsiębiorcy; zasady udzielania pełnomocnictwa i prokury oraz uwidaczniania danych pełnomocnika i prokurenta osoby fizycznej w CEIDG,
-    zasady zawieszenia i wznowienia działalności,
-    zaprzestanie prowadzenia działalności; informacja o niepodjęciu działalności,
-    dokonywanie sprostowań wpisów przez gminy,
-    wykreślanie wpisów z urzędu,
-    obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do miejsca wykonywania działalności gospodarczej; 
-    wykreślenie wpisu przed planowaną datą rozpoczęcia działalności,
-    możliwość dokonywania zmian w wykreślonych wpisach.
4.    Możliwość dołączania do wniosku CEIDG-1 formularzy ZUS do zgłoszenia:
-    przedsiębiorcy i członków jego rodziny,
-    zatrudnionych pracowników (i członków jego rodziny).
5.    Możliwość kontynuowania działalności gospodarczej po śmierci osoby fizycznej w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629, ze zm.):
-    powołanie zarządcy sukcesyjnego – kto, w jakim terminie i na jakich zasadach może powołać zarządcę sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy i po jego śmierci,
-    kto może zostać powołany na zarządcę sukcesyjnego, 
-    konieczność zgłoszenia do CEIDG powołanego zarządcy sukcesyjnego –zasady tego zgłaszania,
-    uprawnienia zarządcy sukcesyjnego i okres trwania zarządu sukcesyjnego,
-    wykonywanie przez zarządcę sukcesyjnego uprawnień wynikających z zezwoleń, koncesji i wpisów do rejestrów działalności regulowanej,
-    termin wykreślenia z CEIDG wpisu zmarłego przedsiębiorcy,
-    wykreślenie z CEIDG informacji o wygaszonych zezwoleniach, koncesjach i wpisach do rejestrów działalności regulowanej, którymi posługiwał się zmarły przedsiębiorca.
6.    Przepisy przejściowe wynikające z ustawy – Przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
7.    Forma udostępniania danych o przedsiębiorcach zarejestrowanych w CEIDG. Zasady udzielania informacji z dotychczasowych ewidencji gminnych.
8.    Projekt z marca 2019 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, który wprowadza m.in. zmiany dotyczące podejmowania działalności na podstawie wpisu do CEIDG przez cudzoziemców, a także zmiany ustawy o zarządzie sukcesyjnym.

Jeżeli przed terminem planowanego szkolenia pojawią się informacje o nowych uregulowaniach związanych z tematem szkolenia, zostaną one przedstawione w trakcie szkolenia.

 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter