Warsztaty dziennikarskie, czyli poprawność i komunikatywność tekstów medialnych

Data szkolenia
2019-08-19
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.08 wynosi 409 PLN
Po 07.08 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli jego uczestnikom na świadomy, optymalny dobór zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych. W efekcie będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności i precyzji. Program warsztatów dotyczy szeroko rozumianej poprawności językowej (obejmującej najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, leksykalno-stylistyczne). Uwzględnione są kwestie problematyczne polskiej składni (m.in. związków składniowych, szyku wyrazów czy kompozycji zdania złożonego). Przekazana jest praktyczna wiedza poparta licznymi przykładami. Podczas zajęć są omawiane najważniejsze i najczęstsze błędy językowe, dzięki czemu z jednej strony szkolenie jest wykładnią normy językowej, a z drugiej - prezentuje najważniejsze tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

Metody szkoleniowe:
Szkolenie ma charakter warsztatowy. Składa się z ćwiczeń polegających na analizowaniu konkretnych wypowiedzi, pochodzących z różnego rodzaju gatunków dziennikarskich, i ich korekcie. Wszystkie analizowane zdania są autentyczne. Zawierają błędy językowe i nielogiczne sformułowania, które czasem wywołują komiczny efekt albo bywają niejednoznacznie rozumiane. Ich nieporadność stanowi pewnego rodzaju ostrzeżenie – pomaga uzmysłowić uczestnikom warsztatów, jakie mogą być konsekwencje niesprawnego posługiwania się językiem. Informacje teoretyczne, przekazywane w formie krótkiej prezentacji, są ograniczone do niezbędnego minimum, najważniejsza – z założenia – jest analiza tekstu.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest przeznaczone dla dziennikarzy, pracowników działów promocji i reklamy, rzeczników prasowych, osób lubiących pisać, a także wszystkich, którzy w pracy zawodowej muszą dbać o kształt językowy swoich wypowiedzi. Celem warsztatów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami redagowania tekstów medialnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim.

Prowadzący szkolenie: 
Ekspert ds. poprawności językowej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji. Językoznawca, nauczycielka akademicka na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Absolwentka Polonistyki, Pomagisterskiego Studium Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Studiów Podyplomowych „Redakcja językowa tekstu”. Kilkanaście lat pracowała w charakterze dziennikarki oraz redaktorki, m. in. w: „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”, a także w wydawnictwach naukowych i edukacyjnych. Specjalizuje się w tematyce prawnej, edukacyjnej oraz psychologicznej. Jest współautorem kilkunastu książek wydanych w kolekcji „Rzeczpospolitej”, „Dziennika” i „Newsweeka”. W 2003 roku otrzymała ogólnopolską nagrodę dziennikarską przyznaną przez PFRON. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Zawodowego Kontrolerów Wewnętrznych - Polski Instytut Kontroli, Audytu i Kontrolingu. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych/prawniczych, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w biznesie, komunikacji medialnej oraz języka polskiego dla obcokrajowców.

Program szkolenia:
1.    Wprowadzenie. Zapoznanie z podstawowymi zasadami tworzenia dobrego tekstu dziennikarskiego.
2.    Ortografia - użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna, rozdzielna i z łącznikiem, pisownia partykuły nie, zmiany w zakresie ortografii, zapis liczb, dat, nazw, tytułów aktów prawnych, projektów, programów i konkursów.
3.    Interpunkcja – zasady użycia przecinka, znaczeniotwórcza rola interpunkcji, dyslokacja przecinka, zależności interpunkcyjno-składniowe, ujednolicenie interpunkcji w tekście, stosowanie dwukropka, średnika, cudzysłowu nawiasu, kropki, myślnika, łącznika, zbiegnięcie znaków interpunkcyjnych, wyliczenia, fakultatywność przepisów interpunkcyjnych.
4.    Odmiana wyrazów kłopotliwych (m.in. odmiana nazwisk i nazw miejscowości). 
5.    Składnia – związki składniowe, zasady używania wyrazów funkcyjnych, spójniki skorelowane, szyk wyrazów w zdaniu, homonimia składniowa, wtórne związki składniowe, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
6.    Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
7.    Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.
8.    Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – neologizmy, zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie 
z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
9.    Ekonomiczność treściowa - pleonazmy i tautologie, szablon językowy, wyrazy nadużywane.
10.    Styl wypowiedzi dziennikarskich – cechy stylu komunikatywnego a styl ciężki, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.
11.    Spójność i kompozycja tekstu.
12.    Najnowsze polskie słownictwo (m.in. zapożyczenia, wyrazy modne).
13.    Etykieta językowa - wypowiedzi oficjalne, tytulatura, zasady netykiety.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter