Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy

Data szkolenia
2019-08-19
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.08 wynosi 409 PLN
Po 07.08 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia:
Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązki związane z rozwiązaniem stosunku pracy oraz prowadzenia w tym zakresie dokumentacji  zgodnie z ustalonymi zasadami. Nieznajomość tych zasad naraża  pracodawców na dodatkowe  zbędne koszty związane z ewentualnymi sporami  sądowymi,  czy też wynikające z zaleceń pokontrolnych  uprawnionych organów.
Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy. 
Zakres szkolenia uwzględnia wprowadzone w ostatnim okresie zmiany dotyczące zasad zmiany i rozwiązywania stosunków pracy. 

Korzyści ze szkolenia:
Podczas szkolenia uczestnicy:
•    zapoznają się z podstawami prawnymi oraz zasadami prowadzenia dokumentacji pracownicze dotyczącej omawianego tematu. Zakres szkolenia uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją;
•    poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
•    poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane  ze strony pracodawcy; 
•    zapoznają się  z zasadami praktycznego przygotowywania dokumentów wymaganych w stosunku pracy; 
•    nabędą umiejętności praktycznego przygotowania świadectwa pracy zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów,  pism  które można wykorzystać w bieżącej pracy.    
Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów  pism  które można wykorzystać w bieżącej pracy.     

Adresaci szkolenia:
Szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje.
 

Prowadzący szkolenie: 
Ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej.

Program szkolenia:
1.    Zmiana treści umowy o pracę:
-    Trwała zmiana (na czas nieokreślony)
-    Czasowa zmiana (na czas określony)
2.    Rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron
3.    Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
-    Wypowiedzenie umów terminowych
-    Wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony
4.    Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia:
-    Rozwiązanie umowy o pracę  z przyczyn zawinionych przez pracownika
-    Rozwiązanie umowy o pracę  z przyczyn niezawinionych przez pracownika
5.    Wygaśnięcie stosunku pracy
6.    Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy:
-    Roszczenia pracownika z tytułu  nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę  przez pracodawcę
-    Roszczenia pracownika  i pracodawcy z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
-    Roszczenia pracownika związanie z wygaśnięciem umowy o pracę
-    Wspólny skutek przyznania pracownikowi odszkodowania lub przywrócenia do pracy      
7.    Obowiązująca w tym zakresie dokumentacja pracownicza.   
8.    Orzecznictwo sądowe.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter