Umowy w zamówieniach publicznych

Data szkolenia
2019-09-13
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.09 wynosi 409 PLN
Po 03.09 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Przedstawienie praktycznych rozwiązań oraz usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie przygotowywania i zawierania umów dot. realizacji zamówień publicznych, w tym zasad funkcjonujących „na styku” prawa zamówień publicznych i prawa cywilnego, zasad umożliwiających zmianę umowy, jej wypowiedzenie, czy odstąpienie od realizacji. Ponadto, omówione zostaną mechanizmy zabezpieczające interes stron umowy w przypadku niewłaściwego wykonywania postanowień umowy, przede wszystkim zasad dot. kar umownych.

Adresaci szkolenia:
Pracownicy jednostek samorządowych odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego w tym umowy ws zamówienia publicznego, wykonawcy zainteresowani ubieganiem się o zamówienia publiczne.

Prowadzący szkolenie: 
Specjalista w tematyce zamówień publicznych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej w zakresie zamówień publicznych m.in. w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Prowadził szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych między innymi w KSAP. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program szkolenia:
1)    Cywilnoprawny charakter umów ws zamówień publicznych:
-    kodeksowa zasada swobody kształtowania umów a prawo zamówień publicznych,
-    rodzaje umów wg kodeksu cywilnego,
-    istotne postanowienia umowy,
-    reprezentacja stron – kto jest uprawniony do podpisania umowy (pełnomocnictwo, prokura, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie).
2)    Treść umowy ws zamówienia publicznego:
-    tożsamość SIWZ, oferty i umowy,
-    dopuszczalność zmiany projektu umowy lub istotnych postanowień umowy,
-    określenie przedmiotu i zakresu umowy,
-    rodzaje wynagrodzenia,
-    podwykonawstwo – konsekwencje dla treści umowy,
-    klauzula dot. zatrudnienia przez wykonawcę pracowników na umowę o pracę (art. 29 ust.3a),
-    gwarancja i rękojmia,
-    kary umowne – proporcjonalność i adekwatność, miarkowanie kar,
-    czy możliwe jest zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą?
-    zabezpieczenie należytego wykonania umowy – formy, kto decyduje.
3)    Zmiana umowy ws zamówienia publicznego:
-    zmiana umowy w zakresie oznaczonym w treści umowy,
-    zmiany podmiotowe umowy ws zamówienia publicznego,
-    zmiana umowy ze względu na nadzwyczajne okoliczności,
-    klauzule waloryzacyjne.
-    definicja zmiany istotnej i nieistotnej,
-    definicja „sytuacji nieprzewidywalnej”,
-    zmiana umowy a treść złożonej oferty,
-    zmiana umowy zawartej w wyniku postępowania w trybie z wolnej ręki.
4)    Trwałość umowy ws zamówienia publicznego:
-    odstąpienie od umowy,
-    rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron,
-    nieważność i unieważnienie umowy ws zamówienia publicznego.
5)    Pozostałe zagadnienia związane z umowami ws zamówień publicznych:
-    termin zawarcia umowy,
-    jawność i przejrzystość umów w sprawie zamówień publicznych jako zasady nadrzędne Pzp,
-    umowy w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp,
-    dopuszczalność zawarcia umów wieloletnich a zasada roczności budżetu i dyscyplina finansów publicznych.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter