Rachunkowość organizacji pozarządowych w 2019

Data szkolenia
2019-09-13
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.09 wynosi 379 PLN
Po 03.09 cena szkolenia wynosi 419 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
-    Przedstawienie przepisów ustawy o rachunkowości obowiązujących NGO, z uwzględnieniem zmian na przestrzeni ostatnich lat.
-    Wprowadzenie w problematykę polityki rachunkowości, koniecznych i korzystnych przepisów wewnętrznych.
-    Nauka podstawowych założeń rachunkowości i księgowości NGO, z uwzględnieniem koniecznych modyfikacji ze względu na zmiany przepisów.
-    Przedstawienie Zakładowego Planu Kont dla organizacji pozarządowej.
-    Przedstawienie rachunku wyników NGO i innych ewidencji księgowych w oparciu o specyfikę działań organizacji i ich cele.
-    Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, w tym rozróżnienie działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego, zbiórek publicznych etc.
-    Zapoznanie z obowiązującymi wzorami sprawozdawczości finansowej w połączeniu z kontami bilansowymi i wynikowymi
-    Zapoznanie z wymogami informacji dodatkowej.
-    Wprowadzenie w podstawowe założenia sprawozdawczości podatkowej.

Adresaci szkolenia:
Księgowi, pracownicy, wolontariusze, przedstawiciele organów organizacji pozarządowych i osoby zainteresowane specyfiką działań tych jednostek.

Prowadzący szkolenie: 
Doktor, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, długoletni i certyfikowany księgowy prowadzący własną praktykę dla podmiotów III sektora i ekonomii społecznej, doświadczony wykładowca w dziedzinie rachunkowości NGO. Autor popularnej publikacji Rachunkowości fundacji i stowarzyszeń, publikowanej od 2013 roku w czterech wydaniach i kilkutysięcznym nakładzie. Wydanie czwarte, zawierające zmiany 

Program szkolenia:
I.    Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce
1.    Podstawowe pojęcia: NGO, III sektor, księgowość, rachunkowość, non profit, non for profit etc.
2.    Fundacje a stowarzyszenia - różnice i podobieństwa, zakładanie, korzyści z wyboru.
3.    Podstawowe akty prawne, niezbędne na półce księgowego organizacji pozarządowej (ustawa o fundacjach, ustawa Prawo o stowarzyszeniach, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, inne).
4.    Cele statutowe organizacji pozarządowych i stosunek do nich ustawodawstwa RP.
5.    Działalność statutowa, działalność pożytku publicznego, organizacja pożytku publicznego.
6.    Statut - najważniejszy wewnętrzny akt prawny i jego rola dla księgowości NGO.
7.    Zwolnienia podatkowe w organizacji pozarządowej - w oparciu o omówione akty prawne (podatek dochodowy od osób prawnych, zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych, zwolnienia od opłat skarbowych i lokalnych).
II.    Rachunkowość organizacji pozarządowych - podstawowe pojęcia i zasady
1.    Specyfika księgowości organizacji pozarządowych; różnice w rachunkowości podmiotów komercyjnych i NGO.
2.    Funkcje i zakres rachunkowości w III sektorze gospodarczym.
3. Polityka rachunkowości - wewnętrzny akt prawny regulujący księgowość jednostki.
4.    Konieczne i korzystne elementy polityki rachunkowości w jednostce III sektora.
III.    Prowadzenie ksiąg rachunkowych w organizacji pozarządowej - praktyka.
1.    Konto księgowe i zespoły kont.
2.    Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej.
3.    Wzory sprawozdań finansowych w NGO.
4.    Otwarcie kont i rozpoczęcie ewidencji na kontach organizacji pozarządowej.
5.    Fundusz założycielski i inne fundusze, majątek trwały NGO, środki pieniężne i pozostałe aktywa.
6.    Należności i zobowiązania w organizacji pozarządowej: rozrachunki z kontrahentami, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, pozostałe rozrachunki.
IV.    Przychody i koszty w organizacjach pozarządowych.
1.    Przychody organizacji pozarządowej i podstawowe informacje o zapisach.
2.    Koszty w organizacji pozarządowej - specyfika i istota ewidencji w NGO, podział kosztów (koszty ogólnego zarządu, koszty działań statutowych).
3.    Układy rodzajowe kosztów, wskazówki co do stosowania, zasada ewidencji na kontach.
4.    Zasada współmierności przychodów i kosztów w NGO - rozliczanie działalności statutowej nieodpłatnej: składek członkowskich, dotacji, darowizn, zbiórek publicznych, wolontariatu.
5.    Rozliczanie działalności statutowej odpłatnej, zasady funkcjonowania.
6.    Status organizacji pożytku publicznego - podstawy prawne.
7.    Rozliczanie przychodów i kosztów 1% PIT.
8.    Pozostałe przychody i koszty.
V.    Zamknięcie roku obrachunkowego i sporządzenie sprawozdania finansowego w NGO.
1.    Inwentaryzacja, definicja, terminy i metody.
2.    Zestawienie obrotów i sald.
3.    Sprawozdawczość finansowa na zakończenie roku obrachunkowego.
VI.    Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów w niektórych organizacjach pozarządowych ze zmianami w roku bieżącym.
1.    Podstawy prawne i warunki prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.
2.    Zasady prowadzenia zapisów.
3.    Zestawienie przychodów i kosztów - wzór, zasady funkcjonowania.
4.    Zestawienie przepływów finansowych - wzór, zasady funkcjonowania.
VII.    Obowiązki i zwolnienia podatkowe w organizacji pozarządowej.
1.    Podstawowe obowiązki w ramach podatku CIT, deklaracja CIT-8 z załącznikami.
2.    Obowiązki w zakresie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych.
3.    Deklaracje wymagane i terminy.
4.    Podatek VAT w NGO - podstawowe informacje.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter