Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem nowych wymagań związanych z elektronizacją zamówień oraz ochroną danych osobowych.

Data szkolenia
2019-10-10
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.09 wynosi 409 PLN
Po 30.09 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia ma fundamentalne znaczenie dla całego procesu udzielania zamówienia publicznego – jego poprawność decyduje o właściwym wypełnieniu ustawowych obowiązków, jakie ciążą na zamawiającym w zależności od wartości zamówienia. Niebagatelne znaczenie ma również poprawny opis przedmiotu zamówienia, który bezpośrednio wpływa na to, co faktycznie otrzymamy w wyniku realizacji zamówienia przez wykonawcę. Równie ważnym elementem szkolenia będzie przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących wszystkich aspektów związanych ze stosowaniem kryteriów pozacenowych oraz ustanawiania warunków udziału w postępowaniu. W powyższych zagadnieniach uwzględnione będą nowe obowiązki związane z elektronizacją zamówień oraz wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Głównym celem szkolenia będzie przedstawienie zasad i skutecznych praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestnik szkolenia uzyska niezbędną wiedzę w zakresie przygotowania postępowania oraz szereg praktycznych wskazówek mających wpływ na niwelowanie zagrożeń i negatywnych skutków niewłaściwego działania zamawiającego.

Adresaci szkolenia / Szkolenie skierowane jest do:
-    pracowników jednostek sektora finansów publicznych zajmujących się czynnościami związanymi z przygotowaniem zamówienia, 
-    członków komisji przetargowych, 
-    osób koordynujących oraz odpowiedzialnych za nadzór i zarządzania procesami udzielania zamówień publicznych,
-    wykonawców, chcących zapoznać się z mechanizmami dot. przygotowania postępowania, które mają bezpośredni wpływ na przygotowanie i złożenie konkurencyjnej oferty.

Prowadzący szkolenie:
Specjalista w tematyce zamówień publicznych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej w zakresie zamówień publicznych m.in. w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Prowadził szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych między innymi w KSAP. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program szkolenia:
I.    Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych:
-    równe traktowanie wykonawców i uczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych,
-    bezstronność i obiektywizm,
-    ustawa o finansach publicznych na straży racjonalności, gospodarności, efektywności i oszczędności,
-    pozostałe ustawowe zasady dot. zamówień publicznych: legalności, pisemności, prymatu trybów przetargowych,
-    zasada pisemności w kontekście elektronizacji zamówień,
-    zasada jawności zamówień publicznych a ochrona danych osobowych uczestników postępowania i realizacji zamówienia publicznego.
II.    Przygotowanie postępowania jako fundament poprawności i skuteczności zamówień publicznych:
1.    Plan postępowań – po co nam kolejny dokument:
-    rola planu zamówień publicznych,
-    zakres przedmiotowy planu postępowań,
-    plan postępowań, czy plan zamówień publicznych,
-    planowanie zamówień publicznych w ujęciu organizacyjnym,
-    zarządzanie planem zamówień publicznych – aktualizacja.
2.    Jak poprawnie określić przedmiotowy zakres zamówienia publicznego:
-    agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego,
-    definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
-    tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług,
-    tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli,
-    tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,
-    tożsamość czasowa w przypadku zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić),
-    tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców.
3.    Szacujemy wartość zamówienia:
-    metody obliczania wartości zamówienia,
-    źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,
-    szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,
-    szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych,
-    szacowanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
4.    Dobieramy procedurę dla zamówienia publicznego – wybór trybu i zakresu procedury: 
1)    Zbieg różnych przepisów do tych samych czynności - wybór przepisów Pzp w przypadku postępowań, których przedmiot obejmuje tzw. zamówienia „mieszane”, do których miałyby zastosowanie różne przepisy ustawy Pzp.
2)    Zamówienia uwzględniające udział wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw:
-    podział zamówienia uwzględniający zmniejszony zakres przedmiotowy, 
-    warunki udziału proporcjonalne do możliwości ich spełnienia przez MSP, 
-    uzasadnienie braku podziału zamówienia.
3)    Udzielanie zamówienia w częściach:
-    uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części w orzecznictwie i wynikach kontroli,
-    postępowanie z możliwością składania ofert częściowych,
-    agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji,
-    możliwość podziału zamówienia w trybie art. 6a.
4)    Prawo opcji.
5)    Postępowanie uwzględniające możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych oraz dostaw.
6)    Zasada prymatu trybów przetargowych:
-    wybór trybu lub procedury postępowania,
-    przesłanki umożliwiające stosowanie trybów innych niż podstawowe,
-    zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy.
5.    Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1)    Zasady dot. ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ:
-    miejsce i czas publikacji ogłoszeń o zamówieniu publicznym,
-    udostępnianie SIWZ,
-    zasady wyznaczania terminu oraz miejsca składania ofert – konsekwencje braku precyzji,
-    obowiązki w zakresie wyjaśniania przez zamawiającego treści SIWZ,
-    zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ,
-    wadium – formy oraz terminy wniesienia.
2)    Opis przedmiotu zamówienia:
-    jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniechań,
-    opis przedmiotu zamówienia a proporcjonalność stawianych wymagań,
-    jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia – kiedy użycie znaku towarowego będzie dopuszczalne,
-    zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia,
-    opis przedmiotu zamówienia uwzględniający obowiązek zatrudniania na umowę o pracę pracowników do realizacji zamówienia publicznego w orzecznictwie KIO,
-    opis przedmiotu zamówienia uwzględniający aspekty społeczne.
3)    Warunki udziału w postępowaniu w orzecznictwie:
-    proporcjonalność postawionych warunków w odniesieniu do faktycznych potrzeb związanych z możliwością należytego wykonania zamówienia,
-    adekwatność warunków udziału w postępowaniu – zapewnienie ścisłego związku z przedmiotem zamówienia,
-    katalog dokumentów jakich zamawiający może zażądać od wykonawcy,
-    kiedy i jakie dokumenty wykonawca winien złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4)    Kryteria oceny ofert:
-    związek kryteriów z przedmiotem zamówienia,
-    kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia,
-    kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
-    mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe,
-    wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium,
-    przegląd i charakterystyka kryteriów pozacenowych a faktyczne zastosowanie w praktyce zamawiającego w kontekście wpływu kryteriów na uzyskanie „wartości dodanej” w zamówieniu.
6.    Dialog techniczny – skuteczne wsparcie w procesie przygotowania postępowania:
-    zasada jawności w dialogu technicznym – obowiązki zamawiającego w zakresie publikacji informacji o prowadzonym dialogu technicznym,
-    procedura dialogu technicznego,
-    zaproszenie do dialogu technicznego – w jaki sposób pozyskać właściwych doradców i kto może w nim uczestniczyć,
-    korzyści i zagrożenia wynikające z dialogu technicznego,
-    pomoc wykonawców w ramach dialogu technicznego a przesłanka wykluczenia z postępowania wykonawców biorących udział w jego przygotowaniu.
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter