Instytucje kultury – ocena działalności merytorycznej i finansowej jednostki przez audytora zewnętrznego

Data szkolenia
2019-10-14
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.10 wynosi 409 PLN
Po 02.10 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom informacji dotyczącej sposobu oceny  działalności jednostki przez audytora zewnętrznego. W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony sposób oceny instytucji kultury pod kątem działalności merytorycznej oraz finansowej w najważniejszych aspektach jej działalności. Uczestnicy dowiedzą się w którym obszarze działalności mogą wystąpić istotne ryzyka nieprawidłowości, jakie mogą być konsekwencje i na które aspekty w zarządzaniu jednostką warto zwrócić szczególną uwagę. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną przykłady dobre i złe z praktyki, wskazanie  licznych problemów z jakimi borykają się instytucje kultury oraz możliwych rozwiązań.

Korzyści ze szkolenia / Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
-    zapoznać się ze sposobem  oceny działalności instytucji kultury w zakresie merytorycznym i finansowym;
-    poznać w jaki sposób powinno się realizować zadania i w jaki sposób je dokumentować aby uzyskać pozytywną ocenę przez zewnętrznego audytora;
-    nabyć umiejętność rozwiązywania problemów z jakimi się spotyka w bieżącej pracy;
-    porównać swoje umiejętności i sposób prowadzenia zadań z przedstawionymi na szkoleniu różnymi sposobami ich prowadzenia i oceny;
-    zapoznać się ze sposobem organizacji, promocji i realizacji zadań w obszarze kultury na tle przykładów z innych jednostek. 

Adresaci szkolenia:
-    kierownicy instytucji kultury a także pracownicy jednostek kultury odpowiedzialni za zadania w zakresie działalności twórczej i artystycznej;
-    główni księgowi jednostek kultury;
-    audytorzy i kontrolerzy zatrudnieni w jednostkach kultury odpowiedzialni za badanie systemów organizacji wewnętrznej i realizacji zadań;
-    wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat sposobu oceny działalności instytucji kultury.

Prowadzący szkolenie: 
Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor -praktyk, który przeprowadził liczne audyty z zakresu inwestycji budowlanych, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, zamówień publicznych, szkolnictwa w tym niepublicznych jednostek oświaty, gospodarki finansowej w tym instytucji kultury oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.

Program szkolenia:
1.    Sprawy organizacyjne
2.    Różnorodność form organizacyjnych działalności kulturalnej.
3.    Organizatorzy działalności kulturalnej – czy jest różnica i jaka pomiędzy prywatnymi a publicznymi jednostkami kultury.
4.    Wybór audytora zewnętrznego do oceny działalności jednostki – sposób wyboru oraz sposób działania oraz prawa i obowiązki audytora.
5.    Wstępna ocena systemów zarządzania i kontroli – przeprowadzenie testów.
1)    Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka
2)    Ocena regulacji i procedur wewnętrznych oraz ustanowionych  mechanizmów kontrolnych.
3)    Przeprowadzenie testów zgodności i wiarygodności.
4)    Wynik oceny wstępnego przeglądu działalności instytucji.
6.    Ocena wybranych aspektów organizacji i zarządzania personelem jednostki.
1)    Podejście systemowe w zarządzaniu jednostką – realizacja zadań poprzez cele.
2)    Ocena statutu i regulaminu organizacyjnego oraz realizacji zadań przez poszczególne grupy pracowników jednostki 
3)    Czas pracy pracowników jednostki – sposób zarządzania personelem.
4)    Wynagradzanie pracowników instytucji kultury - ocena działań zarządczych Kierownictwa jednostki.
5)    Umowy cywilnoprawne oraz regulacje w zakresie prawa autorskiego – analiza i ocena sposobu zawierania umów.
7.    Ocena działalności merytorycznej – realizacja celów statutowych jednostki.
1)    Cele, zadania (program), kierunek działań w kierunku rozwoju.
2)    Program/kalendarz imprez kulturalnych –roczny plan pracy działalności merytorycznej.
3)    Ocena planowania strategicznego- program rozwoju.
4)    Ocena działań promocyjnych i informacyjnych jednostki.
5)    Ocena realizacji imprez kulturalnych– zawartość merytoryczna, dokumentowanie działań, efekty działania i aspekty finansowe.
6)    Ocena współpracy z kluczowymi partnerami instytucji i sponsoring.
8.    Efektywność ekonomiczna i ocena gospodarki finansowej jednostki:
1)    Analiza przychodów i kosztów-plan finansowy – ocena i analiza porównawcza.
2)    Dotacja organizatora i sposób jej wykorzystania, dotacje celowe, jej wykorzystanie i rozliczenie oraz inne źródła zewnętrzne finansowanie działalności kulturalnej.
3)    Inne przychody jednostki  ich dokumentowanie oraz wydatkowanie.
4)    Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego i dane porównawcze.
5)    Ocena stopnia pozyskania środków z funduszy i programów Unii Europejskiej.
9.    Gospodarowanie mieniem jednostki.
1)    Mienie nieruchome i ruchome
2)    Najem i dzierżawa – prawidłowość zawierania umów.
3)    Zbywanie środków trwałych.
10.    Ocena prawidłowości prowadzenie działań zakupowych w instytucji.
11.    Ocena sprawowania nadzoru nad instytucją kultury.
1)    Podmioty zobowiązane do nadzoru nad działalnością instytucji kultury
2)    Czynności nadzorcze i ich rola oraz wykonywanie faktycznych działań.
12.    Efektywność podejmowanych działań przez jednostkę – okiem audytora.
1)    Analiza potrzeb rynku usług w zakresie kultury – metody uzyskiwania informacji.
2)    Wybór przedsięwzięć do realizacji – upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna, rozrywka.
3)    Ocena jakościowa podejmowanych przedsięwzięć – jak mierzyć jakość.
4)    Stopień wykorzystania majątku jednostki – co się opłaca i za jaką cenę.
5)    Mierzenie stopnia realizacji zadań– wybór mierników oceny.
6)    Kontrola zarządcza- elementy systemu.
7)    Dostęp do informacji publicznej w zakresie działalności instytucji kultury.
13.    Pytania uczestników – rozwiązywanie problemów
14.    Podsumowanie szkolenia.
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter