Kompendium głównego księgowego instytucji kultury - rachunkowość, plan kont, majątek - w 2019 roku - po zmianach

Data szkolenia
2019-11-12
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 29.10 wynosi 409 PLN
Po 29.10 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność Instytucji Kultury.Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Wychodząc naprzeciw uczestnikom w załączeniu jako dodatek , zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki. Wzorcowa Polityka rachunkowości, ZPK, Obieg dokumentów, Instrukcja kasowa, Instrukcja magazynowa, Instrukcja i wzory dokumentacji dot. inwentaryzacji. 

Adresaci szkolenia: 
Szkolenie kierowane jest do Głównych księgowych oraz Pracowników Wydziałów Kultury Urzędów.

Prowadzący szkolenie: 
Znany i ceniony wykładowca z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor wielu pozycji książkowych. 

Program szkolenia:
1.    Wpływ wprowadzonych zmian na prowadzenie ksiąg rachunkowych - zakładowy plan kont, zasady ujmowania operacji, księgowanie dokumentów.
2.    Przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe – rozliczenie – problemy), koszty (w tym: koszty według budżetu zadaniowego - księgowanie w zespole „5”).
3.    Fundusz Instytucji Kultury oraz Fundusz Rezerwowy.
4.    Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów, zaliczki - zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego i prawa podatkowego
5.    Ewidencja księgowa materiałów i towarów.
6.    Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia- środki trwałe w budowie ( Inwestycje) - źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja - po zmianach przepisów:
a)    problemy z ewidencją (czy komputer nabyty za 7000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały?)
b)    jakie źródło finansowania?
1)    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  - zmiana stanu prawnego  od 2017r. - prawidłowy sposób przekazania majątku dla Instytucji Kultury.
2)    Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 - -zasady wprowadzania zmian w powiązaniu z podatkiem dochodowym od osób prawnych.
3)    NOWY KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE”  - jak  wprowadzać i stosować prawidłowo w Instytucjach Kultury.
-    Definicja i przyporządkowanie środków trwałych zgodnie z uor - z uwzględnieniem KSR nr 11 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych- zmiana kwot. 
-    Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - po zmianie przepisów :
a)    syntetyczna;
b)    analityczna;
c)    pozabilansowa;
d)    regulacje w polityce rachunkowości;
e)    miejsce i technika prowadzenia ewidencji.
-     Wycena oraz dokumentowanie zmian środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym: remonty i modernizacje.
-    Typowe schematy księgowań operacji gospodarczych w obszarze majątku trwałego (w tym eksponatów, pamiątek i dzieł sztuki): zakup, sprzedaż, likwidacja, utrata wartości, nieodpłatne przekazanie, darowizna, dotacja na inwestycje, zakup w ramach środków unijnych.
-    Środki trwałe w budowie (Inwestycje) - ujęcie, ewidencja i klasyfikacja kosztów środka trwałego w budowie zgodnie z uor z uwzględnieniem KSR nr 11 „Środki trwałe”.   
-    Zasady i metody amortyzacji - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
-    Gospodarowanie majątkiem - ogólne zasady zaprzestania ujmowania środków trwałych w Instytucjach Kultury.
7.    Wycena aktywów i pasywów, oraz zasady przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej” - po zmianie przepisów - KSR nr 2 - (wzory dot.: inwentaryzacji wszystkich obszarów).
8.    Wybrane zagadnienia:  
a)    odpisy aktualizacyjne, 
b)    odsetki od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne- po zmianie od 2017r.,
9.    Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych- zasady wypełniania CIT - 8 i CIT - 8/0 - po zmianach.
10.    Rozliczanie podatku VAT proporcją i pre-proporcją - Korekta odliczeń (wypełnione przykłady):
-    roczna,
-    5-letnia,
-    10-letnia.
11.    Konsultacje w zakresie  poruszanych  zagadnień.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter