Od wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu do kontroli jego realizacji - jak zgodnie z prawem wydać, zmienić, wygasić i cofnąć zezwolenie na sprzedaż alkoholu w najnowszym stanie prawnym - wiedza dla początkujących i zaawansowanych. Stosowanie przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym do zezwoleń alkoholowych – wątpliwości interpretacyjne.

Data szkolenia
2019-11-14
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.10 wynosi 409 PLN
Po 31.10 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia:
Prawidłowe stosowanie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów KPA w szeroko rozumianej praktyce urzędniczej, skuteczne i szybkie prowadzenie postępowań administracyjnych, poprawa wizerunku organu administracji wobec stron postępowania, jak wydawać poprawnie decyzje, bez narażania się na ich uchylenie w trybie odwoławczym.

Korzyści ze szkolenia:
Uczestnicy szkolenia uzyskają szeroki pakiet informacji dotyczących realizacji w praktyce najnowszych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ze szczególnym uwzględnieniem terminowego egzekwowania opłat za korzystanie z zezwoleń, założeń zarządu sukcesyjnego i jego wpływu na funkcjonowanie zezwoleń, pełnej procedury wydawania, wygaszania, cofania zezwoleń oraz kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu, a wszystko to na bazie obowiązujących przepisów prawa, aktualnego orzecznictwa sądowego i szerokiej praktyki wraz ze wzorami koniecznych dokumentów.

Adresaci szkolenia: 
Osoby zajmujące się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i te z dużym doświadczeniem, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażnicy miejscy, pełnomocnicy ds. profilaktyki, radni.

Prowadzący szkolenie: 
Prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, doświadczony praktyk i wykładowca, stały współpracownik w Fundacjach Rozwoju Demokracji Lokalnej w Polsce oraz innych ośrodkach szkoleniowych. Od 1998 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie samorządów prowadziła wielokrotnie szkolenia pełnych składów gminnych komisji, radnych oraz przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich działalności (szkolenia zamknięte). W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

Program szkolenia:
1.    Skutki naruszenia obowiązku wniesienia   III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 30 września oraz do 30 października 2019 roku :
-    brak opłaty raty w terminie - kiedy i jak naliczyć zaległą opłatę,  
-    rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży alkoholu - jak wówczas prawidłowo ustalić należną opłatę.
-    opłata wniesiona w niepełnej wysokości –  do których zezwoleń doliczyć  0% opłaty, 
2.    Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia krok po kroku :
-    wszczęcie postępowania – forma,
-    czynności organu w trakcie postępowania,
-    z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia, 
-    prawidłowe ustalenie okresu karencji,
3.    Jak wyegzekwować należną opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
-    sposoby naliczenia zaległych należności, 
-    jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu  zezwolenia, 
-    działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego,
4.    Wpływ przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
-    zmiany w terminach wygaszania zezwoleń, 
-    procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu decyzji związanej z przedsiębiorstwem,
-    zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia,
-    prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”.  
5.    Wydawanie zezwoleń jednorazowych w aktualnym  stanie prawnym:
-    na festynach, imprezach masowych,
-    zasady spożywania alkoholu na  terenie festynu,
-    zezwolenia jednorazowe i kateringowe - ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny zezwolenia,
6.    Jak prawidłowo stosować przepisy Kpa w postępowaniach dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 
-    ocena treści wniosku o wydanie zezwolenia, ustalenie daty wszczęcia postępowania , 
-    czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku? 
-    zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – co z  opłatą skarbową? 
-    kiedy wzywamy  do uzupełnienia braków formalnych wniosku,
-    obligatoryjne wskazanie niespełnionych przez przedsiębiorcę przesłanek do wydania decyzji zgodnej z jego żądaniem – jak poprawnie stosować art.79a kpa,
-    procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego,
-    jak prawidłowo określić termin ważności zezwolenia,
-    istota wniesienia opłaty przed  wydaniem zezwolenia w aspekcie praktycznym i prawnym,  
-    procedura wnoszenia i rozpoznawania ponaglenia;
7.    Zrzeczenie się  przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania :
-    termin i forma zrzeczenia się ,
-    stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień ,
-    skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej.
-    wykonalność a ostateczność decyzji . 
8.    Instytucja  zmiany zezwolenia :
-    kiedy można zmienić treść zezwolenia?
-    prawidłowy tryb i forma prawna, pouczenia. 
9.    Jak przygotować przedsiębiorcę do złożenia prawidłowego oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za 2019 rok.
10.    Cofnięcie zezwolenia  w placówce handlowej lub gastronomicznej:
-    kategorie zakazów ustawowych, 
-    spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych a możliwość cofnięcia zezwolenia,
-    reakcja organu zezwalającego na sygnały mieszkańców o naruszeniach przepisów ustawy –zastosowanie prawidłowego trybu ustawowego,  
-    naruszanie zakazu reklamy alkoholu w punktach sprzedaży alkoholu - postępowanie organu.
-    prawidłowy tryb i postępowanie dowodowe przed organem zezwalającym,
11.    Obowiązki organu przy kontroli działalności i oświadczeń przedsiębiorców :
-    jak sporządzić  analizę prawdopodobieństwa  naruszenia prawa ,
-    ustalenie składu zespołu kontrolnego i jego uprawnienia - możliwości odstąpienia od obowiązku zawiadomienia  o kontroli,
-    tryb  zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia,
-    dokumenty zespołu kontrolnego  upoważniające do przeprowadzenia kontroli,
-    miejsce  kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy ? 
-    okazanie książki kontroli, zakaz ponownej kontroli,
-    metody i zakres badania dokumentów finansowych – kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu - rodzaje żądanych  dokumentów, forma ich przekazywania zespołowi kontrolnemu, 
-    najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia z powodu fałszywych danych w oświadczeniu i jego wpływ na kontrole oświadczeń .
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter