Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data szkolenia
2020-01-15
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.01 wynosi 409 PLN
Po 02.01 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Wyjaśnienie problematycznych kwestii dotyczących przygotowania do zlecania zadań publicznych na rok 2019 w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyjaśnienie bieżących problemów dotyczących rozliczania przyznanych środków i zmian temu towarzyszących. Omówienie sposobu postępowania przez samorząd przy kontroli oraz zwrocie udzielonych dotacji. Omówienie zmian jakie nastąpiły we wzorach ofert, umów i sprawozdaniach do konkursów i małych grantów.

Adresaci szkolenia: 
Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Prowadzący szkolenie: 
Ekspert zajmujący się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki na temat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił m.in. inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2019 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Stały współpracownik FRDL.

Program szkolenia:
1.    Procedura zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym: Powiązanie z budżetem i innymi uchwałami (program współpracy). Zadania roczne i wieloletnie.
2.    Kto może uczestniczyć w otwartym konkursie ofert? Nowe koła gospodyń wiejskich a uczestnictwo w konkursie.
3.    Terminy ogłoszenia konkursów, konkurs na projekcie budżetu.
4.    Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu - wkład własny rzeczowy, osobowy i finansowy. Określenie zasad przesuwania środków w zadaniu.
5.    Nowe druki ofert - termin stosowania, zasady określania rezultatów. Przykłady rezultatów.
6.    Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji?
7.    Elementy umowy realizacji zadania.
8.    Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy.
9.    Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
10.    Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy.
11.    Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.
12.    Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
13.    Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów.
14.    Rozliczenie rezultatów – udokumentowanie i mierzenie rezultatów. Przykłady.
15.    Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.
16.    Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
17.    W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
18.    Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.
19.    Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty.
20.    Zwrot dotacji.
21.    Rozliczenie dotacji w JST, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje.
22.    Małe granty - nowe druki oferty i sprawozdania.
23.    Zmiany w drukach umów i sprawozdań.
24.    Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy.


 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter