Prawo geodezyjne i kartograficzne w kontekście najnowszych zmian przepisów

Data szkolenia
2020-01-16
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.01 wynosi 409 PLN
Po 03.01 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Przedstawienie zainteresowanym podstaw prawnych (obecnych i przyszłych procedowanych) prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w odniesieniu do praktyki. Podczas zajęć uczestnik powinien otrzymać odpowiedź na pytanie jak pogodzić założenia Ustawodawcy z codzienną praktyką w odniesieniu do zasobów kadrowych, posiadanych środków do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej. Omówione zostaną zasady gromadzenia, aktualizacji oraz udostępniania zasobu odpłatnie 
i nieodpłatnie. Analizie poddane zostaną mocne i słabe strony proponowanych zmian oraz zostanie poruszony temat odpowiedzialności Starostów jako organów administracji geodezyjnej za działania związane z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Efektem zajęć powinno być nabycie umiejętności płynnego przejścia z dotychczasowych regulacji na nowe obecnie procedowane z jednoczesną świadomością odpowiedzialności za wykonywane zadania.

Adresaci szkolenia: 
Geodeci, wykonawcy prac geodezyjnych, pracownicy administracji samorządowej, w szczególności pracownicy gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, pracownicy agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektanci, deweloperzy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, weryfikatorzy opracowań geodezyjnych.

Prowadzący szkolenie: 
Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Z wykształcenia i zamiłowania mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Brał udział w przyciągnięciu do gminy licznych inwestorów polskich i zagranicznych, udział w ich obsłudze i ulokowaniu podobszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współpracy z nią. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w latach 2004 – 2010, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego samorządów. Wieloletnia praktyka w gospodarowaniu nieruchomościami gminnymi oraz w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie.

Program szkolenia:
1.    Przyczyny, podstawy i efekty nowelizacji ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2014 roku.
•    Wnioski z dotychczasowego stosowania opłat wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego;
•    Opinie środowisk geodezyjnych i innych na temat konieczności nowelizacji przepisów, propozycje zmian, postulaty; 
•    Bezpośrednia przyczyna nowelizacji ustawy – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. - wnioski po stosowaniu nowych przepisów od 2014r. do dzisiaj
2.    Zakres regulacji ustawowych i nowelizacji ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
•    Jakie zagadnienia ujęte w ustawie uległy, ulegają i ulegną zmianom oraz w jakich terminach; Bieżący przegląd zmian. Duża najbliższa nowelizacja Ustawy.
•    Zakres regulacji ustawy w obecnym brzmieniu;
•    Porównanie skutków różnych regulacji  i wnioski;
3.    Obecne zasady naliczania opłat – omówienie  m.in.:
•    Sposób naliczania opłat;
•    Jaki cel miał zostać osiągnięty przez nowe regulacje zasad naliczania i poboru opłat a z jakimi nowymi problemami się spotkano?;
•    Dokumentowanie obliczenia opłaty. Jakie dokumenty za korzystanie z zasobów pzgik mogą posłużyć za dowody księgowe?;
•    Naliczanie opłat za uwierzytelnianie dokumentów – omówienie  orzecznictwa;
•    Ulgi i zwolnienia z opłat za dokumenty i materiały pzgik, wyjątki od reguły odpłatności;
•    Czy zawsze potrzebny jest wypis z rejestru gruntów do różnych celów związanych 
z opracowaniem dokumentacji projektowych i geodezyjnych lub innych? Dopuszczalne formy udostępniania danych i dokumentów egib i szerzej pzgik i opłaty z tym związane.
•    Naliczanie opłat za inne dokumenty i materiały – przepisy „lex specialis”
4.    Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wnioski o udostępnienie materiałów pzgik, wnioski o dane i dokumenty z egib etc.
•    Formularze – omówienie;
•    Wydawanie dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
•    Kto to jest wykonawca prac geodezyjnych (kartograficznych), kto zgłasza prace geodezyjne(kartograficzne), czy osoby wskazane do kontaktu to osoby upoważnione do np. odbioru materiałów zasobu?;
•    Omówienie art. 24  ustawy, wykazywanie tzw. interesu prawnego;
•    Możliwości wykorzystania materiałów zasobu?;
•    Termin wykonania pracy geodezyjnej (kartograficznej).
•    Czym różni się weryfikacja od kontroli? Zasady weryfikacji i zakres podstaw prawnych przywoływanych w protokołach.? Odmowa przyjęcia materiałów do pzgik;
•    Relacje Inwestor/Projektant – Wykonawca prac – Organ administracji geodezyjnej.
5.    Prawo geodezyjne należy zmienić. Omówienie zmian w Ustawie projektowanych i procedowanych.
•    Likwidacja licencji w obecnym kształcie.
•    Nowe zasady zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych.
•    Nowe terminy weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych.
•    Nowe zasady etapowania prac i wydawania dokumentów będących ich wynikiem, de facto likwidacja uwierzytelniania w obecnym kształcie.
•    Ograniczenie ilości informacji, które powinien zawierać rejestr ewidencji gruntów i budynków.
•    Nowe zasady wykorzystania dokumentów pzgik do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.
•    Nowe zasady narad koordynacyjnych (m.in. powrót tzw. przyłączy).
•    Większa otwartość danych zasobu.
•    Wracają opłaty ryczałtowe – zmiana zasad naliczania opłat za udostępniane zbory i dane pzgik.
•    Inne zmiany w przepisach odrębnych w zakresie planowania przestrzennego, opracowań geodezyjnych w budownictwie, 
•    Odpowiedzialność organu administracji geodezyjnej za niedotrzymanie terminu weryfikacji w świetle obecnych i zmienianych przepisów prawnych. 
5.    Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny m.in.:
•    Wypisy oraz wypisy i wyrysy z ewidencji oraz inne dokumenty wydawane na podstawie rejestru;
•    Aktualizacja na wniosek oraz z urzędu, szczegółowe omówienie obu trybów postępowania;
•    Aktualizacja w drodze czynności materialno-technicznej i aktualizacja w drodze postępowania administracyjnego;
•    Dokumenty będące podstawą aktualizacji ewidencji gruntów i budynków;
•    Zawiadomienia o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków;
•    Orzecznictwo sądowo-administracyjne; 
6.    Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, m.in. :
•    Omówienie art 24a Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
•    Ustalanie położenia punktów granicznych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
•    Zakres prac modernizacyjnych, skutki zmian danych ewidencyjnych dla podmiotów ewidencyjnych;
•    Wykorzystanie materiałów pzgik w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz innych dokumentów i rejestrów.
7.    Inne zagadnienia m.in.: 
•    Udzielanie informacji z pzgik, czy możemy analizować dane zasobu i wydawać opinie czy też udostępniamy informacje wprost?;
•    Zaświadczenia wydawane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej.
•    Art. 22 pgik i jego stosowanie w praktyce;
•    Koordynowanie usytuowania sieci uzbrojenia terenu obecnie;
•    Terminy  w znowelizowanej ustawie;
•    Kary dyscyplinarne i kary pieniężne;
•    Rozporządzenie o ochronie danych osobowych a państwowy zasób geodezyjny 
i kartograficzny.
8.    Zagadnienia szczegółowe.
•    Źródła prawne dla weryfikacji w zakresie kompletności przekazywanych materiałów i zbiorów danych. Wybór i zakres przepisów prawnych.
•    Katalog przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie w procesie weryfikacji materiałów i zbiorów przekazywanych organowi prowadzącemu państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
•    Czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie należy weryfikować dokumenty przeznaczone dla zamawiającego.
•    Okoliczności prawne wydania decyzji o odmowie przyjęcia materiałów i zbiorów danych do pzgik. Co zrobić gdy wykonawca prac nie odniósł się w terminie 14 dni do nieprawidłowości wykazanych w protokole weryfikacji. Jaką procedurę zastosować, czy pozostawić sprawę bez rozpatrzenia.
•    Charakter czynności weryfikacji i możliwości prawne ze strony wykonawcy prac egzekwowania terminowości wykonania weryfikacji przez organ administracji geodezyjnej.
•    Charakter przepisu art.21 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności 
w kontekście wykorzystania danych egib przez organ podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości, na ile dane te są wiążące dla gminy gdy są błędne.
•    Nr księgi wieczystej, jaka to jest dana w końcu podmiotowa czy przedmiotowa, czy wnioskodawca musi wykazywać interes prawny gdy chce uzyskać ten numer.
•    Jak postąpić w sytuacji niezgłoszenia i nieprzekazania dokumentów wynikowych pracy przez biegłego realizującego pracę na zlecenie sądu, a do organu wpływa postanowienie sądu wywierające skutki w postaci zmian położenia punktów granicznych lub wprowadzenie nowych punktów granicznych  Omówienie podobnych spraw w odniesieniu do błędów w samych postanowieniach i decyzjach administracyjnych. Charakter rejestrowy a nie konstytutywny ewidencji gruntów i budynków.
•    Zasady aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków na podstawie wniosku właściciela lub władającego i wskazanej w tym wniosku dokumentacji przyjętej do pzgik.
•    Czy czynnością materialno-techniczną można dokonać aktualizacji bazy egib polegającej na połączeniu działek ewidencyjnych, których podział został zatwierdzony decyzją administracyjną lub prawomocnym postanowieniem sądu.
•    Decyzja zobowiązująca na podstawie art.22 ust.3 Ustawy Pgik.
•    Związanie organu prowadzącego egib przepisami innych ustaw, w przypadku lasów, dróg i wód. Omówienie podstaw zmian dokonywanych w ewidencji i procedur z tym związanych.
•    Aktualizacja egib na podstawie przepisu prawa oraz wpisów w innych rejestrach publicznych bez tzw. dowodu zmiany otrzymanego z zewnątrz. Aktualizacja bazy egib na podstawie materiałów zasobu.
•    Umocowanie prawne organu II instancji w sprawach opisanych w Ustawie Pgik.
•    Czy w przypadku gdy organ nie uzna argumentów wykonawcy w jego ustosunkowaniu się do negatywnego protokołu weryfikacji, prowadzi się pełne postępowanie administracyjne czy też wydaje się od razu decyzję administracyjną bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Co zrobić w przypadku braku stanowiska wykonawcy prac lub doręczeniu organowi tego stanowiska po terminie ustawowym. Opis rozstrzygnięcia w decyzjach.
•    Odmowa udostępnienia materiałów zasobu, spór o wysokość opłaty. Tryb postępowania i treść rozstrzygnięcia.
•    Narady koordynacyjne w praktyce. Narady w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz czy mogą być w formie mieszanej. Tryb, terminy, skutki jakie wywołuje protokół z narady. Na co zwracać uwagę szczególnie w uzgodnieniach od strony organu administracji geodezyjnej.
•    GESUT – baza danych, jej tworzenie, aktualizacja, wyłączenia. Problem przewodów budowanych przez prywatnych inwestorów na prywatnych gruntach. Szczegółowe omówienie kompetencji organów w tym zakresie, procedur i praktyk w odniesieniu do przepisów prawnych.
•    Tereny zamknięte, pomiary geodezyjne na terenach zamkniętych oraz terenach przylegających do terenów zamkniętych. Wspólne granice ewidencyjne terenów zamkniętych i przyległych, ustalanie położenia punktów granicznych wspólnych dla obu terenów.
•    Nieodpłatne udostępnianie danych pzgik dla podmiotów realizujących zadania publiczne. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej.  Komu przysługuje, w jakich warunkach i na jakiej zasadzie można zwolnić z opłat za udostępnienie zasobu. Co to jest rejestr publiczny i co jest zadaniem publicznym.
•    Opracowania geodezyjne w budownictwie, opracowania geodezyjno-prawne, wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze. Rola organu administracji geodezyjnej i innych organów w obiegu dokumentacji.
•    Klasyfikacja gleboznawcza, procedury.
•    Operat elektroniczny.
10.    Podsumowanie – próba odpowiedzi na pytanie: jak poradzić sobie z prowadzeniem PZGIK w świetle obecnych i zapowiadanych, a właściwie procedowanych zmian 
w przepisach?
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter