Wymiar podatków lokalnych w 2020 r.

Data szkolenia
2020-01-15
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Jaracza 74
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.01 wynosi 409 PLN
Po 02.01 cena szkolenia wynosi 459 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Podczas szkolenia omówimy m.in. 
-    Jak ustalić spadkobierców po zmarłych podatnikach; zasady: wyłączeń przez SKO osób bliskich Wójta, Burmistrza-Prezydenta, najnowsze orzeczenia NSA i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów do podatków)
-    Ogólnopolskie formularze deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
-    Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów; 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w ramach materiałów szkoleniowych między innymi:
-    ujednolicone teksty ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym, w tzw. układzie porównawczym,
-    nowe orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych,
-    nowe wzory wezwań, postanowień, decyzji i innych pism niezbędnych do wymiaru podatków oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym;
-    wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawach podatków i opłat lokalnych.
Wymienione wyżej materiały nie są dostępne w wolnej sprzedaży, lecz wyłącznie w ramach wykładów prowadzonych przez ich autora !

Program szkolenia:
I.    Aspekty praktyczne w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz w podatku leśnym, w tym m. in.
1.    Przepisy o zwolnieniu gruntów zajętych pod infrastrukturę przesyłową w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym:
-    opodatkowanie gruntów rolnych i leśnych pod pasami technicznymi, strefami bezpieczeństwa i strefami kontrolowanymi;
-    pozyskiwanie danych do określenie powierzchni gruntów rolnych i leśnych pod pasami technicznymi, strefami bezpieczeństwa i strefami kontrolowanymi ;
-    jak będzie opodatkowany tzw. „przedsiębiorca przesyłowy”?;
-    opodatkowanie gruntów innych niż użytki rolne i leśne.
2.    Omówienie regulacji prawnych w zakresie wyłączenia z opodatkowania budowli w pasach drogowych dróg publicznych w podatku od nieruchomości:
-    wyłączenie podatkowe z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
-    procedowanie w sprawach podmiotów pominiętych z wyłączenia podatkowego;
-    wyłączenie podatkowe z opodatkowania budowli w pasach drogowych dróg publicznych w podatku od nieruchomości a stosowanie pomocy publicznej;
3.    Stosowanie w praktyce wybranych przepisów Ordynacji podatkowej (m.in. nowe zasady wpłat na należności; nowe upoważnienie do kontroli podatkowej; niezbędne zapisy o RODO do wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i innych pism).
II.    Ogólnopolskie formularze informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym oraz podatku leśnym, w tym m.in.:
-    formularze edytowalne do wypełniania na komputerach,
-    praktyczne wyliczenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na wybranych przykładach;
-    na jakich formularzach (gminnych, czy ogólnopolskich) należy deklarować podatki w przypadku zakupu (sprzedaży) nieruchomości dokonanej 30 czerwca 2019 r.;
-    czy rady gmin (miast) powinny uchylić własne uchwały w sprawach wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny;
-    za jakie okresy i na jakich formularzach (starych, nowych) należy składać korekty deklaracji oraz informacji;
-    czy przy korekcie deklaracji podatkowej w przypadku sprzedaży nieruchomości należy podawać dane o nieruchomościach, które pozostały do opodatkowania;
-    czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek podać podatnikowi podstawy prawne z uchwał rad gmin (miast) do wypełnianiu deklaracji oraz informacji;
-    czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek pomóc w wypełnianiu deklaracji oraz informacji;
-    czy pracownik organu podatkowego ma prawo za podatnika (w jego imieniu) wypełnić deklarację oraz informację (kto podpisuje deklarację, informację);
-    czy na stronie internetowej urzędu gminy (miasta) mogą być umieszczone formularze deklaracji oraz informacji;
-    jak długo należy przechowywać i udostępniać podatnikom formularze deklaracji oraz informacji uchwalonych uprzednio przez rady gmin (miast).
III.    Nowe niepublikowane orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.
-    podstawa opodatkowania przy budowlach wiatraków,
-    opodatkowanie budowli namiotowych,
-    opodatkowanie lasów pod liniami energetycznymi,
-    opodatkowanie budowli tymczasowych,
-    opodatkowanie domów opieki społecznej,
-    uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA w sprawie podatnika podatku od nieruchomości,
-    obowiązek podawania adresu mailowego przez adwokata, radcę prawnego i doradcę podatkowego – tryb postępowania,
-    wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 48/15) odnoszący się do opodatkowania budowli i budynków – transformator może być budowlą,
-    wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 13/15) dotyczący opodatkowania nieruchomości małżonków w sytuacji, gdy tylko jeden prowadzi działalność gospodarczą,
-    opodatkowanie podatkiem od nieruchomości najmu na cele mieszkalne – czy to działalność gospodarcza (wyroki WSA i NSA);
-    łączny współwłaściciel – zwolnienie podatkowe (interpretacja MF z 6 kwietnia 2018 r.);
-    opodatkowanie żłobków i przedszkoli;
-    opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych,
-    opodatkowanie stadionu piłkarskiego podatkiem od nieruchomości,
-    opodatkowanie podatkiem od nieruchomości biura radcy prawnego,
-    opodatkowanie podatkiem od nieruchomości paneli słonecznych,
-    opodatkowanie podatkiem od nieruchomości części ułamkowych w budynkach stanowiących współwłasność,
-    najnowsza uchwała NSA z 13 marca 2017 r. w sprawie wspólników spółki cywilnej jako podatników podatku od nieruchomości,
-    obiekt bez ścian, to nie budynek, nawet jeśli został ujęty w ewidencji budynków,
-    opodatkowanie budowli w spółdzielniach mieszkaniowych,
-    opodatkowanie części wspólnych budynków w spółdzielniach mieszkaniowych,
-    opodatkowanie parkingu w galerii handlowej,
-    opodatkowanie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu drogowego,
-    charakter opinii konserwatora zabytków przy zwolnieniu w podatku od nieruchomości,
-    opodatkowanie sieci szerokopasmowego Internetu,
-    opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi,
-    opodatkowanie gruntów objętych rekultywacją,
-    opodatkowanie kontenerów,
-    opodatkowanie budynku stanowiącego współwłasność osoby fizycznej i osoby prawnej,
-    czy można wydać decyzję dla tylko niektórych podatników (pozostali nie ustaleni),
-    podatek od nieruchomości a zawieszenie działalności gospodarczej,
-    opodatkowanie przydomowych zbiorników na gaz płynny.
IV.    Zasady obowiązujące przy wymiarze w 2020 r., podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych (samoobliczanie), w tym m.in.:
-    zasady prowadzenia czynności sprawdzających (m.in. korekty deklaracji bez uzasadnień, korekta organu z kwotą do 5.000,00 PLN),
-    wpływ zmiany oznaczeń gruntów na wymiar podatków (Br, Lzr, W, Wsr, Tp) – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
-    wpływ modernizacji gruntów na wymiar podatków (zmiany w oznaczeniach gruntów; od kiedy obowiązuje zmiana do podatku),
-    jak ustalić spadkobierców po zmarłych podatnikach (wzory pism do sądu powszechnego),
-    komu doręczać decyzje wymiarowe w przypadku zmarłych podatników (samoistny posiadacz, użytkownik?, właściciel nie ustalony),
-    decyzje wymiarowe – RODO,
-    problem wydawania nakazów płatniczych (decyzji), przy kwocie obowiązującej w 2018 r. nie przekraczającej najniższego kosztu doręczenia,
-    czy nakaz płatniczy, może zastąpić wydanie zaświadczenia,
-    czy nakaz płatniczy powinien zawierać pieczęcie,
-    czy pieczęcie mogą pochodzić z wydruku komputerowego,
-    kto musi podpisać decyzję wymiarową,
-    czy podpis na decyzji musi być oryginalny, czy może to być kopią (faksymilą),
-    co to znaczy „podpis decyzji” w ramach systemu teleinformatycznego,
-    zasady oznaczania osób (kogo wymieniamy) na decyzjach wymiarowych,
-    zasady zaokrągleń kwot podatków,
-    łączne zobowiązanie pieniężne (problemy przy współwłasnościach),
-    zasady doręczeń decyzji wymiarowych (kiedy doręczenie jest skuteczne),
-    doręczanie na skrytkę pocztową,
-    sposób ustalania w decyzji wymiarowej podatku od nieruchomości od części wspólnych powierzchni w blokach mieszkalnych oraz innych tego rodzaju budynkach,
-    kto jest podatnikiem przy liniach energetycznych (budowle i grunt),
-    wyłączenie z opodatkowanie budowli dróg (uchwała NSA II FPS 2/13),
-    pojęcie tymczasowego obiektu budowlanego (uchwała NSA),
-    opodatkowanie budynków oraz budowli rekreacyjnych (sezonowość, zawieszenie),
-    opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków mieszkalnych i gruntów, 
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
-    opodatkowanie nowo wybudowanych budynków lub budowli (od kiedy),
-    opodatkowanie budynków mieszkalnych ( bloków, szeregówek, jednorodzinnych ), do czasu ich sprzedaży,
-    zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych (po przekazaniu gospodarstwa rolnego ), wynajmowanych, użytkowanych przez inne osoby oraz biurowców nadleśnictwa,
-    korekta deklaracji – bez uzasadnienia przyczyn składanej korekty,
-    obowiązek wójta, burmistrza, prezydenta zawiadamiania o bezskuteczności złożonej korekty deklaracji,
-    ustalanie podatku rolnego przy współwłasnościach, jeżeli grunty gospodarstwa rolnego użytkuje tylko jeden ze współwłaścicieli,
-    na kim ciąży obowiązek w podatku rolnym przy gruntach przekazanych w dzierżawę 
w trybie art. 38 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
-    opodatkowanie gruntów rolnych zabudowanych (np. Br, B-R),
-    opodatkowanie rowów w gospodarstwie rolnym i poza gospodarstwem rolnym,
-    ulga inwestycyjna w podatku rolnym w związku z zainstalowaniem obiektów fotowoltanicznych,
-    jakie ulgi i zwolnienia w podatku rolnym, są pomocą publiczną (wydawanie zaświadczeń),
-    dokumentowanie wieku lasu do zwolnienia w podatku leśnym,
-    pojęcie zespołu pojazdów w podatku od środków transportowych,
-    zasady opodatkowania autobusów,
-    czy spółka cywilna może być podatnikiem w podatku od środków transportowych,
-    czy przerejestrowanie pojazdu ma znaczenie w podatku od środków transportowych,
-    dowód rejestracyjny, jako środek dowodowy w podatku od środków transportowych,
-    zwolnienia i wyłączenia w podatku od środków transportowych,
-    opodatkowanie nauki jazdy („L”),
-    jak przyjmować podatek od środków transportowych, za część roku (sprzedaż pojazdów).
V.    Najnowsze wzory decyzji, postanowień, wezwań i innych pism do postępowań prowadzonych od 1 stycznia 2020 r., uwzględniające ostatnie zmiany, w tym m.in.:
-    wzór protokołu kontroli (protokół kontrolowanemu bez załączników),
-    wzór protokołu oględzin,
-    wzór protokołu przesłuchania strony,
-    wzór protokołu przesłuchania świadka,
-    wzór postanowienia o powołaniu osoby na biegłego,
-    wzór postanowienia o wyznaczeniu 7 dniowego terminu do zapoznania się z aktami sprawy,
-    wzór postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
-    wzór wezwania do złożenia deklaracji (informacji) na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych – dla osób prawnych oraz osób fizycznych,
-    wzór zawiadomienia o bezskuteczności korekty deklaracji,
-    wzór postanowienia o bezskuteczności korekty deklaracji,
-    wzory postanowień o wszczęciu postępowania na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,
-    wzór postanowienia o zwieszeniu postępowania podatkowego,
-    wzór postanowienia o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy,
-    wzór postanowienia w sprawie dowodu,
-    wzór decyzji o zabezpieczeniu przyszłych zobowiązań podatkowych,
-    wzór decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości (nowe pouczenia),
-    wzór decyzji w sprawie określenia podatku od nieruchomości (nowe pouczenia),
-    wzór postanowienia o nałożeniu kary porządkowej,
-    wzór postanowienia o obciążeniu kosztami postępowania ,
-    wzór pisma do SKO o przekazaniu akt sprawy w związku z odwołaniem,
-    wzór postanowienia o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności (podstawa prawna art. 239b § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej),
-    wzór wezwania do przesłuchania strony (podstawa prawna art. 159 § 1a ordynacji podatkowej),
-    wzór postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji,
-    wzór decyzji o umorzeniu postępowania podatkowego, z uwagi na fakt, że wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru,
-    wzór adnotacji w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości,
-    wzór decyzji w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości (umorzenie postępowania podatkowego).

VI.    Pytania, dyskusja, itp.
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter