Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ i inne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z uwzględnieniem zmian wynikających z nowej ustawy Pzp dla zamówień poniżej 130 tys.zł (ZAJĘCIA ON-LINE)

Data szkolenia
2020-03-31
Miejsce szkolenia
SZKOLENIE ON-LINE
Cena szkolenia
Cena wynosi 240 PLN netto
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznych zagadnień oraz praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys. € z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień poniżej 130 tys. zł obowiązujących od 1 stycznia 2021r. oraz innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w systemie zamówień publicznych i konsekwencji z tym związanych. Istotnym zagadnieniem dotyczącym zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy jest posiadanie przez zamawiającego procedur udzielania zamówień umożliwiających efektywne i oszczędne wydatkowanie środków publicznych oraz racjonalne i celowe dokonywanie zakupów. Dlatego też przedstawione zostaną również zasady tworzenia i stosowania adekwatnych i skutecznych procedur z uwzględnieniem najciekawszych procedur stosowanych przez zamawiających.

Adresaci szkolenia: 
-    kierownicy jednostek sektora finansów publicznych,
-    pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp (szkoły, przedszkola, OPS, PCPR, urzędy gmin, starostwa powiatowe),
-    pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, w tym również audytorzy wewnętrzni oraz pracownicy kontroli wewnętrznej.

Prowadzący szkolenie: 
Specjalista w tematyce zamówień publicznych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej w zakresie zamówień publicznych m.in. w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Prowadził szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych między innymi w KSAP. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program szkolenia:
1)    Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy:
-    prawo finansów publicznych na straży celowości, racjonalności, efektywności i oszczędności wydatkowania środków publicznych,
-    zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych w kontekście zamówień wyłączonych z Pzp,
-    ochrona danych osobowych w zamówieniach wyłączonych z Pzp,
-    planowanie zamówień publicznych – plan postępowań w obecnej i nowej ustawie Pzp,
-    obowiązki sprawozdawcze w zakresie zamówień wyłączonych z Pzp.
2)    Zasady szacowania wartości zamówienia: 
-    agregowanie zamówień pod kątem łącznego szacowania wartości,
-    zasady dotyczące grupowania zamówień na podstawie tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej,
-    tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług oraz w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego,
-    tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,
-    tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców,
-    dopuszczalny i nieuprawniony podział zamówienia na części 
-    szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić).
3)    Procedury udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
-    definicja zamówień bagatelnych w nowej ustawie Pzp,
-    katalog zamówień wyłączonych z Pzp ze względu na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem nowej ustawy Pzp,
-    procedura udzielania zamówień podprogowych - jaki tryb wybrać: tryb ofertowy, negocjacyjny, przetarg wg Kodeksu Cywilnego, czy zakupy „w sklepie - z półki”,
-    pojęcie oferty w Kodeksie cywilnym w odniesieniu do zamówień wyłączonych,
-    efektywne formy upublicznienia zamówienia,
-    obowiązek publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych dla zamówień powyżej 50 tys.zł,
-    definicja najkorzystniejszej oferty,
-    ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej,
-    dokumentowanie postępowania.
4)    Umowa w zamówieniach „podprogowych”: 
-    definicja umowy oraz podstawa prawna, 
-    forma umowa o zamówienie publiczne – czy zawsze wymagana jest forma pisemna,
-    opis warunków wykonania umowy,
-    dopuszczalność zmian umowy.
5)    Zamówienia poniżej 30 tys. € w projektach unijnych w świetle wytycznych dot. kwalifikowania wydatków:
-    zasady udzielania zamówień publicznych w projektach unijnych,
-    wytyczne dla zamówień wyłączonych z Pzp.
-    obowiązek stosowania zasady konkurencyjności w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym.
-    ścieżka postępowania dla zasady konkurencyjności,
-    zamówienia publiczne poniżej 50 tys. zł,
-    obowiązki informacyjne,
-    zapytania ofertowe - co muszą zawierać, do kogo kierujemy, różnica pomiędzy zapytaniem ofertowym a rozeznaniem cenowym rynku,
-    kryteria wyboru oferty w zasadzie konkurencyjności, 
-    wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą,
-    obowiązki informacyjne po udzielonym zamówieniu.
6)    Pozostałe zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy, których wartość nie przekracza wartości progów unijnych, z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy Pzp:
-    zamówienia publiczne w zakresie działalności badawczej, naukowej i rozwojowej,
-    zamówienia w działalności kulturalnej,
-    zamówienia w zakresie działalności oświatowej,
-    zamówienia realizowane w specjalnej strefie rewitalizacji.
7)    Wewnętrzne procedury zamówień publicznych:
-    czy istnieje obowiązek posiadania wewnętrznych procedur – określenie podstawy oraz otoczenia prawnego, 
-    procedury wewnętrzne a wewnętrzny system zarządzania (standardy kontroli zarządczej a dokumentowanie procesów i zadań),
-    cel wdrażania procedur wewnętrznych,
-    zasady konstruowania procedur - co procedury winny zawierać – zakres niezbędny z punktu widzenia prawa oraz wewnętrznych potrzeb zamawiającego,
-    przedstawienie i omówienie przykładowych regulaminów udzielania zamówień publicznych.
8)    Nieprawidłowości w zamówieniach wyłączonych z Pzp:
-    przegląd najczęściej popełnianych błędów,
-    odpowiedzialność i skutki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
-    odpowiedzialność i skutki w przypadku projektów unijnych.
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter