40euro i odsetki od 2020 roku – wyjaśnienia RIO w kwestii 40 euro i odsetek, dyscyplina finansów publicznych – jak rozliczać i dokumentować proces dochodzenia kwoty 40/70/100 euro i odsetek od 2020 roku (ZAJĘCIA ON-LINE)

Data szkolenia
2020-03-30
Miejsce szkolenia
SZKOLENIE ON-LINE
Cena szkolenia
Cena wynosi 240 PLN netto
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z stosowaniem i rozliczaniem odsetek, zryczałtowanej kwoty rekompensaty, kosztów postępowania, ulg w finansach publicznych i innych obowiązków wynikających ze zmian wprowadzanych ustawami wskazanymi powyżej.

Korzyści ze szkolenia:
Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia.

Adresaci szkolenia: 
Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie rozliczeń, sporządzania sprawozdań oraz pracowników windykacji odpowiedzialnych za dochodzenie należności.

Prowadzący szkolenie: 
Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

Program szkolenia:
DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z 40/70/100 EURO I ODSETKI – OPRACOWANIE PROCEDUR
1.    Wzory wezwań – jakie i kiedy w tym noty odsetkowe;
2.    Forma pisemna umowy – błędy – jak naprawić;
3.    Forma dokumentowa umowy – błędy;
4.    Forma ustna umowy – pułapki;
5.    Umowy dokonywane przez czynności konkludentne – pułapki ( powszechne twierdzenie wśród księgowych, że nie ma umowy)
6.    Faktury i ich związek z 40/70/100 euro;
7.    Zlecenia, zamówienia – procedury;
8.    Procedury wewnętrzne – super ważne.
DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH – OBSZARY I JAK UNIKNĄĆ ALBO ZMINIMALIZOWAĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.Zakres czynności – precyzja określenia zadań;
2.    Sprastwo polecające – kiedy i na jakich zasadach
3.    Ustalanie a dochodzenie należności – ważna różnica przy 40/70/100 euro;
4.    Przedawnienie – terminy oraz przerwanie biegu przedawnienia;
5.    Działania windykacyjne w tym kapitalizacja odsetek ( w praktyce brak kapitalizacji odsetek);
6.    Odsetki od 40/70/100 euro – obowiązek ich dochodzenia;
7.    Błędne ustalanie stawki odsetek ( wysokość odsetek);
8.    Zasady współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa (art.5 KC) – czyli strzał w kolano dla jednostki – od tego nie jest jednostka by przesądzać istnienie zastosowania art.5 KC – podstawa do dyscypliny – kiedy;
9.    Sprawozdania w tym konto 290; 
40/70/100 EURO ORAZ ODSETKI , ULGI W UCHWALE J.S.T. OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU – PRZYKŁADY
1)    Wprowadzenie pojęcia „świadczenie pieniężne” – ustalenie wymagalności świadczenia pieniężnego, ustalenie kursu dla zryczałtowanej kwoty rekompensaty;
2)    Zróżnicowanie odsetek za opóźnienie w zależności od typu dłużnika – typ dłużnika a stawka odsetek;
3)    Wprowadzenie zmian co do wysokości zryczałtowanej kwoty rekompensaty:
a)    40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
b)    70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
c)    100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych, w tym zagadnie MPP – ( potrącenie z art. 498 Kodeksu cywilnego).
4)    Wprowadzenie możliwości stosowania specjalnej ulgi w formie odstąpienia od dochodzenia zryczałtowanej kwoty rekompensaty – budżet państwa oraz j.s.t - odpowiednia uchwała w przypadku j.s.t. – forma odstąpienia przykłady i pułapki
5)    Zasady związane z dniem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi ( na przykład faktury ustrukturyzowane platforma „PEF”) - przykłady;
6)    Zasada, że w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi albo gdy faktura lub rachunek zostały doręczone przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, termin zapłaty, o którym mowa w art.8 ust. 2 albo art. 13 ust. 2 pkt 3 lub 4, jest liczony od dnia otrzymania przez dłużnika towaru lub usługi - przykłady.
7)    Obowiązek składania drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy – nowy obowiązek;
8)    Roszczenie o kwotę zryczałtowanej rekompensaty nie może być zbyte - konsekwencje;
9)    Postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika – zakaz ich stosowania;
10)    Ustalenie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 10, które stały się wymagalne po dniu 1 stycznia 2020 r., stosuje się przepis art. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – wymagalność odsetek a termin zapłaty świadczenia pieniężnego;
11)    Ustalenie kwoty rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 10, która stała się wymagalna po dniu 1 stycznia 2020 r., stosuje się przepisy art. 10 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
12)    Transakcje handlowe w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 10, zawieranych w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wszczęte przed dniem 1 stycznia 2020 r. - przepisy dotychczasowe.
13)    Wprowadzenie odsetek od kosztów postępowania - przykłady;
14)    Nowe zasady rozliczania kosztów postępowania - przykłady;
15)    Podwojenie kosztów w pewnych sytuacjach - przykłady;
16)    Pytania i dyskusja.
 
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter