Kurs: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Daty szkolenia
2020-03-31, 2020-04-01
Miejsce szkolenia
SZKOLENIE ON-LINE
Cena szkolenia
Cena szkolenia wynosi 440 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

CELE:
Z uwagi na nowelizację i wprowadzenie w 2018 r. nowych druków ofert, umów i sprawozdań stosowanych przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym kurs stanowi propozycję zarówno dla pracowników, którzy rozpoczynają pracę z organizacjami pozarządowymi jaki i osób, które zdobyły doświadczenie, współpracując z NGO, jako poszerzenie i usystematyzowanie zdobytej dotychczas wiedzy.
Kurs krok po kroku wyjaśnia prawne, organizacyjne, finansowe aspekty współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi po zmianach w 2018r. oraz po wejściu w życie przepisów o ochronie danych osobowych uwzględniających unijne rozporządzenie o RODO.
Uczestnictwo w kursie jest doskonałą okazją do omówienia form i zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, analizy dobrych praktyk, wyeliminowania błędów i nieprawidłowości. 

KORZYŚCI:
-    Kurs krok po kroku wyjaśnia prawne, organizacyjne, finansowe aspekty współpracy administracji publicznejz organizacjami pozarządowymi.
-    Na kursie omówimy zasady przygotowania programu współpracy, jego niezbędne elementy, powiązanie z budżetem JST, program roczny a programy wieloletnie, sprawozdanie z realizacji programu.
-    Przedstawimy jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją.
-    Uczestnicy dowiedzą się jak stosować nowe druki ofert, umów i sprawozdań stosowane przy zlecaniu zadań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
-    Omówimy obowiązkowe uchwały wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, gminna/powiatowa rada działalności pożytku publicznego.
-    Przedstawimy również odrębne tryby zlecania zadań:
a.    Zdrowie publiczne.
b.    PZP a pożytek publiczny.
c.    Uchwała w sprawie wspierania sportu.

ZAJĘCIE SKIEROWANE DO:
Osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności do pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z uwagi na liczne zmiany prawne w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym kurs stanowi zarówno propozycję dla pracowników, rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących, jako poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy.

PROWADZĄCY:
Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2019 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

PROGRAM:
Dzień 1
1.    Realizacja zadań publicznych w warunkach koronawirusa i przepisów o sytuacji epidemiologiczne.
2.    Pojęcie organizacji pozarządowych – jakie podmioty uznawane są za organizacje pozarządowe. Katalog podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. KGW a pożytek publiczny.
3.    Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego – definicja i znaczenie przy realizacji zadań publicznych. Wymagania w stosunku do organizacji.
4.    Formy i zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi – dobre praktyki.
5.    Zlecanie i powierzanie realizacji zadań publicznych na podstawie otwartego konkursu ofert.
6.    Obowiązkowe uchwały wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, gminna/powiatowa rada działalności pożytku publicznego.
7.    Zasady przygotowania programu współpracy: niezbędne elementy, powiązanie z budżetem JST, czy i jakie kwoty na realizację programu umieszczać w programie, przygotowanie procedury powoływania komisji konkursowych – niezbędny element programu współpracy, program roczny a programy wieloletnie. Sprawozdanie z realizacji programu.
8.    Procedura zlecania zadań organizacjom pozarządowym:
-    Kiedy ogłaszać konkurs.
-    Ogłoszenie – elementy obowiązkowe i fakultatywne.
-    Podmioty uczestniczące w konkursie.
9.    Komisja konkursowa i rozstrzygnięcie konkursu.
Dzień 2
1.    Nowe druki ofert, umów i sprawozdań stosowane przy zlecaniu zadań.
2.    Jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty.
3.    Nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert:
-    Nowy wymiar opisu działań i harmonogramu.
-    Rezultaty – co jest rezultatem i w jaki sposób go zmierzyć?
-    Zasady konstruowania budżetu zadania.
4.    Umowa realizacji zadania publicznego:
-    Co oznacza ramowy charakter umowy?
-    Dokonywanie przelewu: transze, jednorazowy przelew, terminy.
-    Ponoszenie wydatków w ramach zadania.
-    Zasady przesuwania środków w budżecie zadania.
-    Obowiązki informacyjne.
-    Zasady prowadzenia księgowości w zadaniu- faktury, opis.
-    Kontrola zadania – umowa a przepis art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
-    Rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania.
-    Zasady i tryb zwrotu dotacji.
-    Umowa przy trybie uproszczonym (art. 19 a).
-    Załączniki do umowy.
5.    Sprawozdanie z realizacji zadania:
-    Terminy złożenia sprawozdania i zasady odpowiedzialności za nie terminowe złożenie,
-    Opis osiągniętych rezultatów,
-    Konsekwencje nie osiągnięcia rezultatów,
-    Rozliczenie budżetu.
-    Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
6.    Oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursach na wybór operatora (regranting).
7.    Oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19 a – małe granty).
8.    Czynności związane z rozliczeniem dotacji wewnętrzne działania w urzędzie, terminy.
9.    Odrębne tryby zlecania zadań:
-    Zdrowie publiczne.
-    PZP a pożytek publiczny.
-    Uchwała w sprawie wspierania sportu.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter