Webinarium: Zadania gmin związane z obsługą centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG)

Data szkolenia
2020-03-27
Miejsce szkolenia
SZKOLENIE ON-LINE
Cena szkolenia
Cena szkolenia do Cena szkolenia wynosi 229 PLN wynosi PLN
Po Cena szkolenia wynosi 229 PLN cena szkolenia wynosi PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

OPIS ZAJĘĆ:
​Omówienie zasad obowiązujących od 30 kwietnia 2018 r. z zastosowaniem przepisów ustaw z 6 marca 2018 r.: o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, a także omówienie nowych regulacji obowiązujących od 2020 roku.

ZAJĘCIE SKIEROWANE DO:  
pracowników urzędów miast i gmin odpowiedzialnych za wykonywanie zadań na rzecz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, osób zajmujących się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
    
PROWADZĄCA:
Długoletni pracownik Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wieloletni wykładowca specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących zadań gmin związanych z rejestracją działalności gospodarczej osób fizycznych.

PROGRAM:
1.    Obowiązki Administratora danych w świetle obowiązujących przepisów. Najważniejsze regulacje wynikające z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców:
2)    Ogólne zasady dokonywania wpisu w CEIDG:
-    podział danych wpisywanych do CEIDG na dane ewidencyjne i dane informacyjne oraz terminy wprowadzenia zmian tych danych,
-    domniemanie ciągłości wykonywania działalności,
-    działalność podlegająca i niepodlegająca wpisowi do CEIDG,
-    możliwość wykonywania działalności bez konieczności jej rejestracji,
-    ulga na start, mały ZUS i nowe zasady zgłaszania opodatkowania.
-    osoby podlegające rejestracji w CEIDG, 
-    rejestracja w CEIDG cudzoziemców - dokumenty potwierdzające ich status w Polsce,  w oparciu o ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2)    Wpis i zmiana wpisu na podstawie wniosku przedsiębiorcy:
-    aktualna wersja wniosku CEIDG-1, 
-    rejestracja na podstawie wniosku CEIDG-1 złożonego w urzędzie gminy, w tym wniosku roboczego wypełnionego online, 
-    potwierdzenie przyjęcia wniosku; wzywanie do uzupełniania braków formalnych,
-    składanie wniosku przez pełnomocnika przedsiębiorcy; zasady udzielania pełnomocnictwa i prokury oraz uwidaczniania danych pełnomocnika i prokurenta osoby fizycznej w CEIDG,
-    zasady zawieszenia i wznowienia działalności,
-    zaprzestanie prowadzenia działalności; informacja o niepodjęciu działalności,
-    dokonywanie sprostowań wpisów przez gminy,
-    wykreślanie wpisów z urzędu,
-    obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do miejsca wykonywania działalności gospodarczej; 
-    wykreślenie wpisu przed planowaną datą rozpoczęcia działalności,
-    możliwość dokonywania zmian w wykreślonych wpisach.
3)    Możliwość dołączania do wniosku CEIDG-1 formularzy ZUS do zgłoszenia:
-    przedsiębiorcy i członków jego rodziny,
-    zatrudnionych pracowników (i członków jego rodziny).
4)    Forma udostępniania danych o przedsiębiorcach zarejestrowanych w CEIDG. Zasady udzielania informacji z dotychczasowych ewidencji gminnych.
5)    Przepisy przejściowe wynikające z ustawy – Przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
2.    Możliwość kontynuowania działalności gospodarczej po śmierci osoby fizycznej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629, ze zm.):
1)    Powołanie zarządcy sukcesyjnego – kto, w jakim terminie i na jakich zasadach może powołać zarządcę sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy i po jego śmierci,
2)    Kto może zostać powołany na zarządcę sukcesyjnego, 
3)    Konieczność zgłoszenia do CEIDG powołanego zarządcy sukcesyjnego –zasady tego zgłaszania,
4)    Uprawnienia zarządcy sukcesyjnego i okres trwania zarządu sukcesyjnego,
5)    Wykonywanie przez zarządcę sukcesyjnego uprawnień wynikających z zezwoleń, koncesji i wpisów do rejestrów działalności regulowanej,
6)    Termin wykreślenia z CEIDG wpisu zmarłego przedsiębiorcy,
7)    Wykreślenie z CEIDG informacji o wygaszonych zezwoleniach, koncesjach i wpisach do rejestrów działalności regulowanej, którymi posługiwał się zmarły przedsiębiorca.
3.    Zmiany w 2020 roku związane z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495):
1)    Prawo do popełnienia błędu przez początkującego przedsiębiorcę i obowiązki organów i instytucji związane z  odstąpieniem od nałożenia kary pieniężnej lub kary administracyjnej,
2)    Działalność rzemieślnicza – publikacja informacji o takiej działalności w CEIDG i obowiązki Izb Rzemieślniczych,
3)    Możliwość przeniesienia praw wynikających z zezwolenia (koncesji) na nabywcę przedsiębiorstwa, który nabył je na podstawie umowy od przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG (w tym wspólników spółki cywilnej) – forma i warunki konieczne dokonania takiej czynności, 
4)    Śmierć małżonka przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG – możliwość powołania tymczasowego przedstawiciela do zarządzania spadkiem, jeżeli przedsiębiorstwo stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i jego zmarłego małżonka: zasady powołania i odwołania, przekazywanie informacji do CEIDG oraz zakres działania tymczasowego przedstawiciela.

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter