Umowa w sprawie zamówienia publicznego

Data szkolenia
2018-05-17
Miejsce szkolenia
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9, II PIĘTRO (DOMOFON NR 36)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.05 wynosi 339 PLN
Po 07.05 cena szkolenia wynosi 379 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Cele i korzyści ze szkolenia:
Przedstawienie praktycznych rozwiązań oraz usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie przygotowywania i zawierania umów dot. realizacji zamówień publicznych, w tym zasad funkcjonujących „na styku” prawa zamówień publicznych i prawa cywilnego, zasad umożliwiających zmianę umowy, jej wypowiedzenie, czy odstąpienie od realizacji. Ponadto, omówione zostaną mechanizmy zabezpieczające interes stron umowy w przypadku niewłaściwego wykonywania postanowień umowy, przede wszystkim zasad dot. kar umownych.

Adresaci szkolenia:
Pracownicy jednostek samorządowych odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego w tym umowy ws zamówienia publicznego, wykonawcy zainteresowani ubieganiem się o zamówienia publiczne.

Prowadzący szkolenie: 
Specjalista w tematyce zamówień publicznych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego. Zarządzał procesami związanymi z kontrolą zarządczą oraz uczestniczył w tworzeniu procedur ZPORR i POKL. Współorganizator i koordynator systemów zarządzania w ramach funduszy unijnych. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów POKL w zakresie udzielania zamówień publicznych. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej m.in. w zakresie zamówień publicznych. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych m.in. w KSAP.

Program szkolenia:
1)    Cywilnoprawna zasada swobody umów a prawo zamówień publicznych.
2)    Treść umowy ws zamówienia publicznego:
-    tożsamość SIWZ, oferty i umowy,
-    dopuszczalność zmiany projektu umowy lub istotnych postanowień umowy,
-    określenie przedmiotu i zakresu umowy,
-    wynagrodzenie należne wykonawcy - warunki i terminy płatności
-    kary umowne – proporcjonalność i adekwatność,
-    zabezpieczenie należytego wykonania umowy – formy, kto decyduje.
3)    Zmiana umowy ws zamówienia publicznego:
-    dopuszczalność zmiany umowy wyznaczona przepisami Pzp,
-    zmiana umowy w zakresie oznaczonym w treści umowy,
-    zmiany podmiotowe umowy ws zamówienia publicznego,
-    zmiana umowy ze względu na nadzwyczajne okoliczności,
-    klauzule waloryzacyjne.
-    definicja zmiany istotnej i nieistotnej,
-    definicja „sytuacji nieprzewidywalnej”,
-    zmiana umowy a treść złożonej oferty,
-    zmiana umowy zawartej w wyniku postępowania w trybie z wolnej ręki.
4)    Trwałość umowy ws zamówienia publicznego:
-    odstąpienie od umowy a wypowiedzenie umowy,
-    rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron,
-    wygaśnięcie umowy,
-    nieważność i unieważnienie umowy ws zamówienia publicznego.
5)    Pozostałe zagadnienia związane z umowami ws zamówień publicznych:
-    termin zawarcia umowy,
-    prowadzenie negocjacji a moment zawarcia umowy,
-    jawność i przejrzystość umów w sprawie zamówień publicznych jako zasady nadrzędne Pzp,
-    umowa ws zamówienia publicznego a podwykonawstwo – nowe przepisy ograniczające odpowiedzialność zamawiającego za realizację umów podwykonawstwa,
-    umowy w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp,
-    umowy ramowe w zamówieniach publicznych,
-    umowy wieloletnie a zasada roczności budżetu.
 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter