Image layer

30 lat doświadczenia

84 000 przeprowadzonych szkoleń
1 700 000 przeszkolonych osób

więcej na www.frdl.org.pl

Biznes dla Dojrzałych

Uprzejmie informujemy, że zakończona została ocena formalna i merytoryczna (I etap) Ankiet Rekrutacyjnych złożonych do projektu "Biznes dla Dojrzałych".

Lista zawiera numery ankiet rekrutacyjnych oraz liczbę przyznanych punktów - WYNIKI OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ (I ETAP)

Do udziału w II etapie oceny merytorycznej tj. rozmów z psychologiem i doradcą zawodowym zakwalifikowanych zostało 25 osób w tym 13 kobiet i 12 mężczyzn.

Osobom, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w II etapie oceny merytorycznej służy odwołanie, które należy złożyć na piśmie osobiście lub drogą pocztową w terminie do 12 grudnia w siedzibie FRDL Centrum Szkoleniowym w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905r nr 9 90-273 Łódź. Odwołanie powinno zawierać: dane osoby składającej, tytuł projektu i uzasadnienie.

O terminach rozmów z psychologiem i doradcą zawodowym będziemy Państwa informować telefonicznie i mailowo w najbliższych dniach.

 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt "Biznes dla Dojrzałych" adresowany jest do osób bezrobotnych, które ukończyły 50 rok życia, zamieszkałych na terenie miasta Łodzi, powiatu pabianickiego lub zgierskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu możliwe jest otrzymanie:

- jednorazowego wsparcia finansowego w kwocie 22 500,00 zł,

- podstawowego finansowego wsparcia pomostowego w wysokości 1 500 PLN miesięcznie dla 20 osób (przez okres pół roku od uruchomienia działalności) i przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego w wysokości 1 500 PLN miesięcznie dla 16 osób (przez kolejne pół roku);

- podstawowego szkoleniowo-doradczego wsparcia pomostowego dla 20 osób i przedłużonego szkoleniowo-doradczego wsparcia pomostowego dla 16 osób.

Projekt "Biznes dla Dojrzałych” został sfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Projekt „Biznes dla Dojrzałych” ma na celu aktywizację zawodową osób po 50 roku życia z powiatów objętych wsparciem. Projekt promuje samozatrudnienie, a głównym narzędziem aktywizacyjnym jest wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczych.

Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną 24 osoby (10 kobiet i 14 mężczyzn) spośród których 20 osób (8 kobiet i 12 mężczyzn) otrzyma dotację na uruchomienie działalności gospodarczej.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2016 roku do 28 lutego 2018 roku przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Nabór ankiet rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 15 do 30 sierpnia 2016 roku. Zasady rekrutacji zawarte są w Regulaminie Rekrutacji do projektu.

Przedłużony termin rekrutacji do projektu Biznes dla Dojrzałych

Uprzejmie informujemy, że termin naboru do projektu został przedłużony do 10 października br. Pozostałe terminy wskazane w Regulaminie Projektu oraz Regulaminie Rekrutacji pozostają bez zmian.

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Projektu mieszczącym się w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905r nr 9 (II piętro, wejście z bramy domofon 36) czynnym w dni robocze w godz. 10.00-15.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Biura Projektu, a nie data stempla pocztowego). 

Realizator projektu ma prawo do zamknięcia rekrutacji w momencie kiedy liczba złożonych Ankiet Rekrutacyjnych przekroczy 60.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 697 860 033 lub mailowo: elzbieta.plaszczyk@frdl.org.pl.

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter