Razem do szkoły

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Razem do szkoły. Program Integracyjno-Adaptacyjny” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi we współpracy z Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym w Grotnikach w okresie od 15.08.2016 do 30.11.2016. Projekt uzyskał dofinansowanie z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania publicznego „Wspieranie Inicjatyw Edukacyjnych w Szkolnym Środowisku Wielokulturowym” (nr umowy MEN/2016/DSWM/649).

 

UCZESTNICY PROJEKTU

Program adresowany jest do uczniów Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Jana Pawła II w Grotnikach, dzieci rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych na samodzielne utrzymanie poza terenem ośrodka oraz dzieci korzystających z ochrony międzynarodowej (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca) i krajowej (pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych) w placówkach na terenie województwa łódzkiego.

Celem projektu jest kompleksowe przygotowanie dzieci cudzoziemskich rozpoczynających lub kontynuujących naukę w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Grotnikach k/ Łodzi oraz innych placówek z gmin ościennych do włączenia w system edukacji oraz wspieranie tych dzieci, ich rodzin i środowiska szkolnego (w tym dzieci polskich i nauczycieli) do pracy w środowisku wielokulturowym.

Wsparciem w ramach programu objęci zostaną również nauczyciele z ZSG w Grotnikach, którzy pracują z dziećmi cudzoziemskimi (zwłaszcza uchodźcami) i ich rodzicami oraz rodzice/opiekunowie dzieci cudzoziemskich.

 

DZIAŁANIA/ FORMY WSPARCIA

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  • wycieczki i warsztaty wakacyjne, łączące zabawę i edukację kulturalną z nauką języka polskiego,
  • wycieczki integracyjne organizowane podczas roku szkolnego podczas których dzieci poznawać będą tradycyjną kulturę ludową, rękodzieło i rzemiosło ludowe charakterystyczne dla regionu łódzkiego,
  • warsztaty psychologiczne i tematyczne dla dzieci cudzoziemskich prowadzone przez doświadczonego psychologa pracującego z dziećmi i młodzieżą mające na celu nauczenie dzieci radzenia sobie z emocjami i stresem, zapobieganiu cyberprzemocy i agresji rówieśniczej
  • wsparcie Asystenta Integracji dla rodziców/opiekunów dzieci cudzoziemskich
  • Pakiet informacyjny dla rodziców i opiekunów dzieci cudzoziemskich służący komunikacji na linii uczeń - szkoła - rodzic/opiekun,
  • kurs języka rosyjskiego dla nauczycieli pracujących z dziećmi cudzoziemskimi.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter