Image layer

30 lat doświadczenia

84 000 przeprowadzonych szkoleń
1 700 000 przeszkolonych osób

więcej na www.frdl.org.pl

Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim

 

Zapraszamy przedstawicieli kadry kierowniczej szkół z woj. łódzkiego do udziału w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. Łódzkim” realizowanym w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

O projekcie

Projekt "Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. Łódzkim” realizowany jest w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.12.2017-31.08.2019

Instytucja Nadzorująca: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Miasto Łódź - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Wartość projektu: 3 974 880,70 zł.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 854 130,70 zł.


Projekt wpisuje się w politykę oświatową państwa na lata 2018/2019

Źródło: www.men.gov.pl

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 416 (333K, 83M) przedstawicieli kadry kierowniczej szkół z woj. łódzkiego w zakresie planowania i organizowania pracy szkoły w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów wspomagania w 416 szkołach z woj. łódzkiego.

Dzięki wsparciu adresowanemu do przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty zostaną opracowane i wdrożone programy szkoleniowo-doradcze oraz wspomaganie procesowe szkół co przyczyni się do zwiększenia wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

 

Adresaci projektu

Grupę docelową stanowią przedstawiciele szkół z woj. łódzkiego, będący dyrektorami, wicedyrektorami lub innymi osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole tj. kierownikami zespołów przedmiotowych lub kierownikami świetlic szkolnych. Z jednej szkoły w projekcie może wziąć udział tylko jedna osoba. Połowę uczestników projektu stanowić będą osoby pracujące w szkołach funkcjonujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich województwa łódzkiego.

 

Formy wsparcia w ramach projektu:

Projekt zakłada objęcie szkoleniami i działaniami doradczymi przedstawicieli kadry kierowniczej szkół w celu poprawy funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

 

Każdy uczestnik projektu skorzysta z następujących form wsparcia:

1/ szkoleń (72 godz. szkolenia podzielonego na 3 zjazdy po 3 dni każdy) zawierających treści uniwersalne istotne z punktu widzenia całego procesu wspomagania szkół, jak i elementy specyficzne dla obszaru rozwijania konkretnych umiejętności kadry kierowniczej szkół, obejmujących cztery moduły tematyczne:

I Dyrektor jako przywódca edukacyjny.

II. Kompetencje kluczowe.

III. Wspomaganie w zakresie kompetencji kluczowych.

IV. Wprowadzanie zmiany.


LISTA MATERIAŁÓW OPRACOWANYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PROSIMY KLIKNĄĆ W PONIŻSZY OBRAZEK

LISTA MATERIAŁÓW OPRACOWANYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

2/ doradztwa indywidualnego (24 godz. na 1 osobę) mającego na celu wsparcie uczestnika jako osoby pełniącej funkcje kierowniczą w szkole/ przedszkolu/ placówce w miejscu jego pracy m.in. przy planowaniu i organizacji pracy przedszkola/szkoły/placówki, planowaniu i realizacji współpracy dyrektora z radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz gronem pedagogicznym, przy wstępnej diagnozie potrzeb, nawiązaniu współpracy z placówką/osobą wspomagającą, która wesprze szkołę/przedszkole w procesie rozwoju.

PLANY I PROGRAMY DORADCZE, WG KTÓRYCH REALIZOWANE BĘDZIE DORADZTWO INDYWIDUALNE

 

3/ udziału w sieci współpracy i samokształcenia jako platformie służącej wymianie doświadczeń z innymi osobami pełniącymi funkcje kierownicze w oświacie i oferującej stałe wsparcie doradcze. (2 spotkania stacjonarne po 3 godziny oraz min. 30 godzin współpracy na platformie e-larningowej)

 

Każdy uczestnik projektu, będzie zobowiązany do przeprowadzenia w swojej szkole diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz wdrożenia metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Diagnoza ta oraz pozostałe elementy procesu wspomagania zostaną przeprowadzone po zakończeniu udziału dyrektora/wicedyrektora/ lub innej osoby pełniącej funkcję kierowniczą w szkole w szkoleniach przy wsparciu doradców.

WZORY DOKUMENTÓW DOT. WSPOMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Biuro projektu:

Lider projektu:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi
ul. Jaracza 74; 90 - 242 Łódź

Koordynator projektu:

Katarzyna Spychalska
tel.: 42 307 29 46
e-mail: k.spychalska@frdl-lodz.pl

OGŁOSZENIA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

REALIZACJA DORADZTWA W PROCESIE WSPOMAGANIA PLACÓWEK w ROZWIJANIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW - WNIOSKI I REKOMENDACJE

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter